Zapri meni

Vpis 2024/2025

Tretji vpisni rok v študijske programe SFU Ljubljana v študijskem letu 2024/2025 bo odprt med 15. julijem in 25. avgustom 2024. Prijavnico za vpis najdete na naši spletni strani (glej zavihek spodaj >>VPISNI POSTOPEK).

INFORMATIVNI DNEVI V JULIJU IN AVGUSTU:

22. 7. 2024 ob 15.00 dodiplomski študijski program PSIHOLOGIJA (prijavnica)

22. 7. 2024 ob 17.00 dodiplomski študijski program PSIHOTERAPEVTSKA ZNANOST (prijavnica)

19. 8. 2024 ob 10.00 dodiplomski študijski program PSIHOLOGIJA (prijavnica)

19. 8. 2024 ob 16.00 magistrski študijski program PSIHOLOGIJA (prijavnica)

20. 8. 2024 ob 16.00 dodiplomski študijski program PSIHOTERAPEVTSKA ZNANOST (prijavnica)

20. 8. 2024 ob 18.00 PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA IN SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE (prijavnica)

Spremljajte naše aktualne dogodke in novice za vse sveže informacije ali se prijavite na Novičnik SFU Ljubljana.

Odgovore na pogosta vprašanja povezana z vpisom lahko najdete tudi na povezavi (FAQ).

Več o vpisnem postopku v študijske programe SFU Ljubljana si preberite v nadaljevanju. 

Pogoji za vpis v posamezni študijski program

A) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

1. Kdor je opravil splošno maturo. 

2. Kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature (priporočeno psihologijo ali tuji jezik).

2. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

3. Kdor je zaključil enakovredno srednješolsko izobraževanje v tujini. 

DODATNI POGOJI: 

 • Opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije oz. udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju. Kandidat bo sprejet, če to podpre tudi član sprejemne komisije oz. vodja seminarja.
 • Življenjepis.
 • Motivacijsko pismo.
 • Znanje slovenskega in angleškega jezika na ravni B2.

MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA: 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1. in 2. izbrani glede na:

 •  splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 •  splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk).

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke 2. izbrani glede na: 

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk),
 • uspeh pri izpitu iz 5. maturitetnega predmeta (20% točk).

Vpisnih mest je 50, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

 B) V študijski program 2. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

1. Kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihoterapevtske znanosti.

2. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugega sorodnega področja (tudi v tujini). Kandidat mora pred vpisom opraviti še s pravilnikom SFU Ljubljana določene študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje Psihoterapevtske znanosti.

Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je kandidat opravljal in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana kandidatu določi dodatne študijske obveznosti glede na predpisan diferencialni program.

Diferencialni program vsebuje vsebine študija na prvi stopnji.

Vpisnih mest je 30, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

C) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihologije se lahko vpiše:

1. Kdor je opravil splošno maturo 

2. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

3. Kdor je zaključil enakovredno srednješolsko izobraževanje v tujini. 

DODATNI POGOJI: 

 • Opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije oz. udeležba na dvodnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana v času pred začetkom študijskega leta. Kandidat bo sprejet, če njegov sprejem podpreta tudi član sprejemne komisije oz. vodja sprejemnega seminarja.
 • Življenjepis.
 • Motivacijsko pismo.
 • Znanje slovenskega in angleškega jezika na ravni B2.

MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA: 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 •  splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
 •  splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk).

Vpisnih mest je 50, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

D) V študijski program 2. stopnje fakultetnega študija Psihologije se lahko vpiše:

Osnovni pogoji

 1. Kdor je zaključil študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (KT) s področja Psihologije ali Biopsihologije (velja za vpisane v 1. letnik 2015/16).
   
 2. Kdor je zaključil študijski program prve stopnje sorodne smeri (Socialno delo, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Socialna pedagogika, Andragogika in pedagogika (enopredmetni študijski program)), ter je pred vpisom na magistrski študij opravil diferencialni program, določen s strani Fakultete za Psihologijo Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (več informacij: tukaj). Diferencialni program za sorodne študijske smeri obsega med 55 in 70 KT.
   
 3. Kdor je zaključil enakovredno izobraževanje v tujini in mu je bila, skladno z zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu 2. stopnje Psihologije.
   
 4. Kdor je zaključil dodiplomski študij Psihoterapevtske znanosti. Za te kandidate ponujamo dve možnosti prehoda v magistrski program. Več informacij o tem prejmete tukaj.

Več informacij o pogojih in merilih najdete TUKAJ.

Dodatni pogoji

 1. Motivacijsko pismo;
 2. Sprejemni intervju/uvodni seminar.

 

Vpis na magistrski študij Psihologije iz drugih zaključenih dodiplomskih študijskih smeri

 1. Za vpis na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana lahko zaprosijo študentje, ki so končali dodiplomski študij naslednjih sorodnih smeri: Socialno delo, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagogika in Andragogika, Biopsihologija.
 2. Za kandidate, ki so zaključili dodiplomski študij Psihoterapevtska znanost, ponujamo dve možnosti prehoda v magistrski program. Več informacij o tem prejmete na povezav

Vpisnih mest je 30, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

E) V študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti):

– zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij Psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Vpisnih mest je 20, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

F) V študijske programe specialističnih študijev psihoterapije se lahko vpiše:

1. Kdor je končal študijski program Psihoterapevtske propedevtike in ima končano visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).*

2. Kdor ima po sklepu Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana pravico opravljati Psihoterapevtsko propedevtiko po skrajšanem programu (več na povezavi).

V vsakega izmed razpisanih psihoterapevtskih pristopov sprejmemo 15 kandidatov. Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest (do 20 na psihoterapevtski pristop).

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Vpisni postopek

Prijavnico s prilogami oddate med 15. julijem in 25. avgustom preko e-indeksa, kjer boste morali najprej opraviti registracijo uporabnika. 

REGISTRACIJA UPORABNIKA V E-INDEKSU (za  pričetek registracije kliknite na povezavo na levi)

Po registraciji boste v sistemu lahko oddali vašo prijavnico, za celoten postopek se navodila nahajajo na vsakem od korakov.

Obvezne priloge vpisnici so:

 • pri notarju ali na upravni enoti overjeno kopijo maturitetnega spričevala oz. diplome najviše dosežene izobrazbe* (original pošljite po pošti) *kandidati, ki v tekočem letu šele opravljate maturo nam maturitetno spričevalo pošljete naknadno - več usmeritev najdete v navodilih v sami prijavnici.
 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo, 
 • kopija potrdila o plačani vpisnini,
 • učni načrti in izpis ocen predhodnega študijskega progama (samo za kandidate, ki se vpisujejo v diferencialne programe!),
 • v slovenščino prevedeno potrdilo o akreditiranosti študijskega programa - v kolikor ste predhodno izobraževanje zaključili na ustanovi v tujini (kandidatom, ki so izobrazbo pridobili v Sloveniji, potrdila o akreditiranosti ni potrebno prilagati).

Neobvezne priloge vpisnici so:

 • fotokopije potrdil o morebitnih izobraževanjih s področja psihoterapije ali psihologije,
 • fotografija za osebni dokument v e-obliki (samo za kandidate, ki se vpisujejo v fakultetne programe – za izdelavo študentske izkaznice, vsaj 1 MB).

V kolikor potrebujete pomoč pri oddajanju elektronske vpisnice, se lahko obrnete na sodelavce v Referatu SFU Ljubljana:

 

UVODNI SEMINAR

Uvodni seminar je obvezen za vse, ki se prvič vpisujejo v študijske programe na SFU Ljubljana.

Tridnevni uvodni seminar (PET-NED) za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe psihoterapije, poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske terapije.

Dvodnevni uvodni seminar (PET-SOB) za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe psihologije, poteka pod vodstvom izkušenih psihologov.

Vodja seminarja lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor.

Uvodni/sprejemni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med majem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku dveh tednov po uvodnem/sprejemnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente.

Vpisnino v znesku 395 evrov (samo ob prvem vpisu v katerikoli program SFU Ljubljana!), v katero so vključeni stroški vpisa ter udeležba na uvodnem/sprejemnem seminarju, je potrebno poravnati na transakcijski račun SFU Ljubljana (glej dokument Splošni pogoji vpisa). Vpisnina ne vključuje stroškov prevoza, nastanitve in prehrane, nastalih v okviru seminarja.

Kontakt za informacije o vpisu

Za vse informacije o vpisu v SFU študijske programe in izobraževanja lahko kontaktirate:

Referat za študentske in študijske zadeve

referat@sfu-ljubljana.si

+386 (0)1 425 44 33

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih in psihoterapevtskih pristopih lahko kontaktirate:

doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, vodja študijskih programov psihoterapije, vodja magistrskega študija Psihoterapevtske znanosti, vodja tima SFU Ljubljana

anja.kozina@sfu-ljubljana.si

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih na programu Psihologija:

dr. Andreja Poljanec, vodja oddelka za psihologijo SFU Ljubljana

andreja.poljanec@sfu-ljubljana.si

Vpis obstoječih študentov v višji letnik ali v drug študijski program pri nas

Vsi vpisi naših obstoječih študentov v višji letnik oz. v nov študijski program pri nas bodo potekali v okviru drugega vpisnega roka v mesecu juniju (od 1.6.2024 dalje).

Evidenčni vpis

Evidenčno se morajo vsako študijsko leto vpisati študenti magistrskega študija Psihoterapevtske znanosti, ki so zaključili vse teoretične vsebine programa, oz. specializanti, ki opravljajo le še psihoterapevtsko prakso pod supervizijo v Ambulanti SFU Ljubljana ali izven.

Evidenčni vpis za določeno študijsko leto mora študent urediti v Ambulanti SFU Ljubljana pred pričetkom študijskega leta, na katerega se nanaša vpis.

Študenti si z evidenčnim vpisom zagotovijo možnost opravljanja študijske prakse v okviru in pod pogoji študijskega programa, v katerega so vpisani. Če je študent v opravljanju svojih študijskih aktivnosti neaktiven več kot dve leti, mora pred ureditvijo evidenčnega vpisa oddati prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na KŠŠZ.