Zapri meni

Psihoterapevtska propedevtika

Psihoterapevtska propedevtika na SFU Ljubljana

 

Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente/ke (v nadaljevanju študente) pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatnih 6 let).

Študenti lahko po zaključku programa Psihoterapevtske propedevtike nadaljujejo s študijem na izbranem psihoterapevtskem pristopu SFU Ljubljana ali se vključijo v druge terapevtske šole. Znanja lahko koristno uporabijo tudi na področjih, kjer profesionalno (npr. socialni delavec) oz. prostovoljno (npr. telefon v stiski in podobno) že delajo.

S študijskim letom 2023/24 smo program ponudili tudi on-line. Več informacij v zadnjem zavihku.

 

Cenik programa Psihoterapevtske propedevtike ( v živo in online) za študijsko leto 2024/25: 

1. letnik  3.290,00 eur
Diferencialni program 2.340,00 eur
Pregled dokumentacije in priprava diferencialnega programa* 50,00 eur
Preverjanje neformalno pridobljenega znanja** 120,00 eur

*V primeru vpisa v študijski program se plačani znesek priprave diferencialnega programa odšteje od zneska šolnine. **Študentu se lahko na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja prizna znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.

Cenik SFU Ljubljana je objavljen na povezavi. 

Več informacij o informativnih dnevih za študij Psihoterapevtske propedevtike najdete TUKAJ. 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SFU Ljubljana lahko priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v študijski program na SFU Ljubljana. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa posamezni študijski program.

Vloge za preverjanje znanja, usposobljenosti in kompetence, pridobljenih pred vpisom v študijski program, obravnava Komisija za  študijske in študentske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov:

 1. Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, kandidati/ke to znanje izkazujejo s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.
 1. Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SFU Ljubljana prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.
 1. SFU Ljubljana lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi izpitov opravljenih na drugem visokošolskem zavodu pred vpisom na študij Psihoterapevtske propedevtike.

Kandidat lahko vlogo za priznavanje vsebin poda ob vpisu na študij Psihoterapevtske propedevtike.

Stopnja študija in akademski naziv

Študij se izvaja na SFU Ljubljana kot delni fakultetni program. To pomeni, da študenti poslušajo izbrane vsebine iz prve stopnje fakultetnega programa Psihoterapevtska znanost.

Študenti, ki zaključijo vse študijske obveznosti, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva.

Pridobijo SFU certifikat o opravljenem enoletnem izobraževanju iz Propedevtike psihoterapije, ki je ovrednotena s kreditnimi točkami (KT). Certifikat iz Psihoterapevtske propedevtike omogoča nadaljevanje študija psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu (specialistični študij psihoterapije).

Tako ob zaključku študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika študent ni psihoterapevt, temveč je to le prvi del na poti pridobitve izobrazbe za psihoterapevta.

Trajanje in obseg študija

Študij traja dva semestra (zimski: okt. - jan., poletni: feb. - sept.).*

* v poletnem semestru trajajo predavanja do vključno junija, v avgustu in septembru lahko opravljate izpite v okviru razpisanih izpitnih rokov. 

Število kreditnih točk programa 2023/24 (KT): 60

Struktura in časovni potek študija

Študij poteka po shemi izrednega študija ob čet (16:30 - 20:30) in koncih tedna (petek 16:30 – 20:30, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne ali ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Vaje in seminarji imajo obvezno 100 % prisotnost.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

Vpis v študijski program Psihoterapevtska propedevtika je mogoč na dva načina:

1. V ŽIVO:

 • Vse študijske aktivnosti potekajo izključno v živo.
 • V primeru izrednih razmer, so študijske aktivnosti lahko izvedene prek spleta.

2. ONLINE:  glej zavihek On-line propedevtika (*Kombinacija obiska predavanj on-line in v predavalnici ni možna.)

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

Vpisnih mest je 20, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

V  študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

1. Kandidati s VII oz. VI/II stopnjo izobrazbe katerekoli smeri

2. Kandidati s V. stopnjo izobrazbe (študij psihoterapevtske propedevtike je smiseln predvsem v primerih, ko kandidati že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.)*

3. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti): strokovnjaki iz sorodnih področji: zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi (če se jim po pregledu opravljenih vsebin lahko prizna vsaj 25 KT vsebin PST propedevtike).

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vsak študent po oddaji vpisne dokumentacije, opravi tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske psihoterapije. Psihoterapevt, ki vodi seminar, lahko presodi, ali posamezen kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor oz. dodatno klinično-psihološko mnenje (v skladu s Študijskim redom dodiplomskega in magistrskega študija Psihoterapevtske znanosti Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana).

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem, ali je sprejet v program oz. ali mora opraviti še dodatni razgovor oz. pridobiti klinično-psihološko mnenje.

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Študijski program

Študij Psihoterapevtske propedevtike vsebuje delni program 1. in 2. letnika fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti. Vključuje vsebine, ki predstavljajo osnovo psihoterapevtske znanosti:

 • znanstvene osnove biopsihosocialnega razvoja človeka, 
 • psihopatologija in psihosalutologija,
 • dosežki nevroznanosti, pomembni za psihoterapijo,
 • osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod,
 • raziskovalne metode,
 • pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in splošnih družbenih okvirov.

Pomemben del študija je tudi osebna izkušnja:

Osebna izkušnja je najgloblji temelj edukativnega procesa. Nudi praktično osnovo za predelavo, soočanje in razrešitev lastnih vsebin z namenom, da se edukanti osvobodijo disfunkcionalnih vzorcev ter se tako pripravijo, da bodo lahko v terapiji kliente nekontaminirano in empatično spremljali na njihovi poti skozi lastni proces. Na tej stopnji izobraževanja se izvede v obliki skupinske uvodne učne izkušnje.

Predmetnik in opis modulov programa 2024/2025

Objavljeni predmetnik velja za študijsko leto 2024/2025.

Legenda: P = predavanje, V = vaje, S = seminar, PR = praksa, PS = proseminar, OR = osebni razvoj (osebna izkušnja), KT = kreditne točke

Moduli in predmeti

Oblika

KT

Predavatelj

Osnove psihologije

 

 

 

Splošna psihologija

P

1,5

dr. Matej Černigoj

Razvojna psihologija

P 3 dr. Andreja Poljanec

Teorije osebnosti

P

3

dr. Matej Černigoj

Socialna psihologija

P

1,5

dr. Matej Černigoj

Osnove medicine

 

Psihiatrija (I)

P

1,5

mag. Miran Možina

Nevroznanost

P

1,5

dr. Katarina Kompan Erzar

Uvod v medicinsko terminologijo

P

3

dr. Damjan Slabe

Prva pomoč

V

1

dr. Damjan Slabe

Psihoterapevtska znanost

 

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol I

P

5

mag. Miran Možina

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol II 

PS

3,5

mag. Miran Možina

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol III

P 3,5 mag. Miran Možina

Psihoterapija kot znanost in kot poklic

P

4

mag. Miran Možina

Znanstvena raziskovalna metodologija I

P+V 4,5 dr. Miha Černetič

Temeljni principi psihoterapevtske prakse

 

Uvod v zdravstveno in socialno varstvo 

P 3 dr. Helena Jeriček Klanšček

Psihodiagnostika

P 3 dr. Emil Benedik

Rehabilitacija in specialna pedagogika

P 3 dr. Marino Kačič

Krizne intervence

P 2 mag. Peter Markič

Prakseologija

 

Oblike psihosocialnih intervencij (I)

PS

4

dr. Janez Sečnik

Etika

P

3

dr. Lidija Bašič Jančar

Osebna izkušnja (uvodni seminar 20 ur)

OR 2 Različni predavatelji

Skupinski procesi in dinamika

P 3,5 dr. Leonida Kobal
SKUPAJ   60  

 

Diferencialni (skrajšani) program PST propedevtike

Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti) lahko Psihoterapevtsko propedevtiko opravijo:

– diplomanti: medicine, psihologije, socialnega dela, specialne pedagogike, socialne pedagogike, biopsihologije in psihosocialne pomoči.

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije,

– strokovnjaki drugih disciplin, ki vložijo prošnjo* za pregled možnosti opravljanja diferencialnega programa na KŠŠZ in se jim po pregledu opravljenih vsebin lahko prizna vsaj 25 KT vsebin PST propedevtike.

Kandidat za študij izpolni vlogo za pripravo preliminarnega diferencialnega programa in jo odda najkasneje do 22. 8. tekočega študijskega leta za vpis v naslednje študijsko leto. 

V primeru, da študent opravlja diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike, lahko vzporedno opravlja še specialistični študij psihoterapije

Kandidat lahko dokumentacijo za pripravo diferencialnega programa PST propedevtike odda na dva načina:

a) Kandidat odda prijavnico za vpis preko sistema e- indeksa, in ji priloži vso zahtevano dokumentacijo.

b) Za pripravo preliminarnega diferencialnega programa PST propedevtike pred oddajo prijavnice za vpis na KŠŠZ pošlje vlogo, v kateri zaprosi za pripravo pregleda sorodnosti že opravljenega študijskega programa s programom Psihoterapevtske propedevtike na SFU Ljubljana. Vlogo pošlje na e-naslov: kssz@sfu-ljubljana.si in vlogi obvezno priloži naslednja dokazila: 

 • izpolnjen OBRAZEC
 • o pridobljeni izobrazbi,
 • o opravljenih predmetih na dotičnem študiju in učne načrte opravljenih predmetov,
 • potrdilo plačila** priprave preliminarnega programa (cena priprave preliminarnega programa je navedena v ceniku SFU Ljubljana, ki ga najdete na povezavi; v primeru vpisa na študijski program se ta znesek odšteje od šolnine).

Na podlagi tega SFU Ljubljana pripravi pregled priznanih vsebin.

 

** Podatki za plačilo priprave preliminarnega programa:

SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana

Znesek: 50 eur

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

Koda plačila: STDY

Referenca: 00 datum plačila (npr. 21062023)

Namen plačila: dif. program

Banka: Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Bic banke: KSPKSI22XXX

On-line propedevtika

Program Psihoterapevtske propedevtike lahko opravljate tudi on-line. Prijava na študij poteka tako, kot za ostale študije, le da na vpisnem listu kandidati izberejo "On-line Psihoterapevtska propedevtika".

Predmeti, urnik, predavanja, obveznosti študija in šolnina so enaki kot na programu, ki poteka s predavanji v predavalnici, drugačen je le način spremljanja predavanj. Študentje on-line študija Psihoterapevtske propedevtike poslušajo predavanja, ki v živo odvijajo v predavalnici z ostalimi študenti. Vsebine spremljajo preko spletne domene MS Teams. Predavanja se ne snemajo, zato se morajo študentje držati študijskega urnika.

Študentje, vpisani v on-line študij Psihoterapevtske propedevtike, se predavanj, vaj in seminarjev udeležujejo samo preko spleta. Kombinacija obiska predavanj on-line in v predavalnici ni možna.Izjema so naslednje obveznosti, ki jih morajo zaradi narave vsebine ali izvedbe opravljati v živo:

 • predmet Prva pomoč (na Zdravstveni fakulteti UL),
 • skupinska osebna izkušnja (uvodni vikend seminar na SFU Ljubljana),
 • izpiti (na SFU Ljubljana).

Študentje morajo poskrbeti, da imajo kamero na računalniku, tablici ali telefonu med predavanji vedno vključeno. V MS Teamse se je potrebno prijaviti s svojimi imenom in priimkom. Predavanje se lahko spremlja le na eni napravi.

Zlorabo pravil Študijskega reda obravnava Disciplinska komisija.

 

Zaključek študija

Študent ima enkrat pravico do ponovnega vpisa v isti letnik (ponavljanje). V tem času opravlja študijske obveznosti v skladu z veljavam cenikom SFU Ljubljana. Za ureditev statusa mora oddati vpisnico v začetku študijskega leta.

Študent študij zaključi, ko opravi vse obveznosti določene na programu Psihoterapevtske propedevtike (izpite in osebne izkušnje), ter pridobi zaključni certifikat Psihoterapevtske propedevtike. Podelitev poteka enkrat letno.

Za študente programa Psihoterapevtska propedevtika veljajo vsi pravni akti Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana.