Zapri meni

Magisterij Psihologije

Magisterij Psihologije

 

V študijskem letu 2022/23 vpisujemo prvo generacijo magistrskih študentov na programu Psihologija na SFU Ljubljana! 

 

Nov magistrski študij psihologije omogoča, da študentje znotraj študija izberejo poudarek iz specifičnih vsebin ali iz klinične psihologije ali poslovne in ekonomske psihologije. Pridobljeni naziv je enoten – Master of Science (MSc).

SFU Ljubljana je v študijskem letu 2018/19 razpisala nov fakultetni študijski program Psihologija. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). Program Psihologije na drugi (bolonjski) stopnji se bo predvidoma začel izvajati oktobra 2022.

Fokus novega SFU študijskega programa je na aplikativni/uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja. To neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev. Eden izmed ključnih ciljev je ponuditi študentom  široko perspektivo in teoretični kontekst, ki zajema filozofsko epistemološko refleksijo,  sociologijo, kulturologijo, antropologijo in zgodovino ter s tem  vključevanje novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe in spodbujajo k reševanju  aktualnih družbenih problemov.

Lepo vabljeni k vpisu! 

Več o programu

Razlogi za oblikovanje programa študija Psihologije

Bolonjska reforma visokošolskega izobraževanja je tudi slovenskim fakultetam naložila kvalitativne reforme študijskih programov. Psihološki inštituti in fakultete so se na te razvojne izzive odzvali zelo različno. Na Univerzi Sigmunda Freuda so odprli nove priložnosti za odzivanje na razvojne izzive skozi perspektivo kulturoloških in družbenih študij.

 

Na praktično usposabljanje orientirane sodobne humanistične in družboslovne znanosti botrujejo tako odločitvi, da poskuša kurikulum novega študijskega programa Psihologija krepiti povezanost:

 • znanstvenega raziskovanja in prakse (aplikativnega vidika stroke),
 • znanstvenoraziskovalnih praks in poučevanja,
 • različnih pojavov in njihovega teoretičnega reflektiranja. 

Študijski program je obogaten tudi z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina..) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz).    

Prvostopenjski študij psihologije tako konceptualno temelji na perspektivah kulturoloških in družbenih študij in predstavlja jasno alternativo mainstream akademski psihologiji, temelječi na standardih naravoslovnih znanosti. 

Refleksija filozofskih in epistemoloških predpostavk v ozadju akademske psihologije prinaša tudi razumevanje, da je zatečeno stanje te znanstvene discipline rezultat zgodovine in naključnosti in ne dejanskih družbenih potreb. Ta vpogled tako odpira prostor za alternativno konceptualizacijo discipline kot take.

 

Načrtovana znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihologije na SFU Ljubljana

 

 • Vpliv vrednostnih orientacij na zdrav življenjski stil slovenskega prebivalstva,
 • Psihično blagostanje prebivalstva v Sloveniji in njegovi korelati,
 • Preverjanje učinkovitosti psihološkega svetovanja na različnih področjih (zdravstvo, šolstvo idr.),
 • Raziskovanje stilov vodenja v slovenskih podjetjih,
 • Raziskovanje organizacijske kulture v slovenskih podjetjih in njen vpliv na uspešnost podjetja.

 

Prednosti študija na SFU Ljubljana

 

 • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA)
 • Angažirano poučevanje in raziskovanje
 • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju
 • Učenje v manjših skupinah
 • Oseben kontakt z učitelji
 • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte
 • Praktično usposabljanje že na dodiplomski stopnji
 • Vaje samozavedanja (delo na sebi)
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju svetovanja znotraj Psihološke svetovalnice

 

Izbira specifičnih vsebin na magistrskem študiju

 

Magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana omogoča, da študentje znotraj študijskega programa Psihologije izberejo poudarek na specifičnih vsebinah iz: klinične psihologije ali poslovne in ekonomske psihologije. Pridobljeni naziv je enoten – magister psihologije.

Magistrski program Psihologija s poudarkom na Klinični psihologiji je zasnovan kot odgovor na potrebe posameznikov in ljudi v različnih skupnostih, ki se znajdejo v zelo različnih duševnih stiskah. Izziv psihologa pri delu z ljudmi je prepoznati čustvena stanja in vedenja, ki posameznika v življenju kakorkoli ovirajo. Psiholog težavo po potrebi diagnosticira, ter na podlagi pogovora in učenja veščin ter spretnosti, ljudi opremi za funkcionalno reševanje stisk, spoprijemanje s stresom in s tem odpira možnosti za doseganje večjega blagostanja posameznika in skupnosti. Po potrebi lahko usmeri po pomoč k drugim strokovnjakom s področja duševnega zdravja (psihiatrom, psihoterapevtom, kliničnim psihologom).

Magistranti pridobijo specifična znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot npr.:  Abnormalna psihologija, Biološka psihologija, Rehabilitacija kroničnih bolezni, Skupinske intervence in supervizija, Zdravstvena psihologija, Psihološka diagnostika in ocenjevanje, … Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih: zdravstva, šolske psihologije, socialnega varstva, športne psihologije, za delo v mladinskih organizacijah, v varstvenih ustanovah (vrtci, domovi za starejše občane, mladinski domovi, …), v raziskovalnih institucijah, …

Vsebina specifičnih predmetov iz Klinične Psihologije in splošnih predmetov iz Psihologije se v celoti izvaja na SFU Ljubljana.

Magistrski program Psihologija s poudarkom na Poslovni in ekonomski psihologiji je zasnovan kot odgovor in izziv, kako prihajajoče generacije poslovnih psihologov pripraviti na vse večjo digitalizacijo in internacionalizacijo ter razvoj akademskih veščin znotraj stalnih sprememb v poslovnem okolju.

Medkulturna komunikacija predstavlja sodobni izziv, ki pri študiju programa Poslovna in ekonomska psihologija postane sestavni del akademskega procesa. Že v prvem letniku so študentje vključeni v mednarodno akademsko mrežo sodelovanja med posameznimi podružnicami in s tujimi profesorji iz različnih držav.

Magistranti pridobijo specifična znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot npr.: Raziskovalne paradigme v poslovni in ekonomski psihologiji, Psihologija dela, Socialna in organizacijska psihologija, Psihologija potrošnikov in trga, Kadrovska psihologija, Tržne raziskave, Reševanje konfliktov v organizacijah, Vedenjska ekonomija, …. Po zaključku študija so posebej opremljeni za delo na področjih vodenja kadrov, analitike tržnih raziskav, prodaje, kot strokovnjaki za upravljanje sprememb, strokovni trenerji (coachi), organizacijski psihologi, …

Znanja in veščine Poslovne in ekonomske psihologije študent pridobi znotraj mednarodnega sodelovanja, saj predmeti s specifičnimi vsebinami potekajo v angleščini. Del programa se izvaja na Dunaju, nekaj prek spleta, splošni predmeti se izvajajo v Ljubljani, praksa pa po dogovoru. Za študente, ki se vpišejo na SFU Ljubljana, velja vpisnina po slovenskem ceniku.

 

Trajanje, stopnja in akademski naziv
 • 2- letni magistrski program.
 • Specifične vsebine: Klinična psihologija in Poslovna in ekonomska psihologija*

 

Študenti zaključijo študij z nazivom:  Master of Science (MSc) 

Število kreditnih točk: 120 

 

Študij se izvaja po določilih Visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, tako da diplomantke in diplomanti dobijo avstrijske diplome. 

Študenti z dokončanjem magistrskega študijskega programa Psihologija dosežejo VIII (2. bolonjska stopnja) po SOK oz. VII (2. bolonjska stopnja) po Uredbi stopnjo izobrazbe.

 

*Študent lahko znotraj magistrskega programa Psihologije izbere poudarek na specifičnih vsebina iz klinične psihologije ali poslovne in ekonomske psihologije. Pridobljeni naziv je enoten – magister psihologije.

Organizacija študijskih obveznosti

Študijske obveznosti bodo predvidoma potekale ob popoldnevih med tednom in sobotah (poldnevna ali celodnevna predavanja).

Vsebina specifičnih predmetov iz Klinične Psihologije in splošnih predmetov iz Psihologije se v celoti izvaja na SFU Ljubljana, medtem ko se bodo predmeti iz Poslovne in ekonomske psihologije delno izvajali na Dunaju, v sodelovanju s tujimi predavatelji. Na Dunaju bodo predavanja potekala v angleškem jeziku in se bodo izvedla v nekaj intenzivnih predavateljskih sklopih tekom študijskega leta (trije sklopi; okvirno po dva tedna v študijskem letu).

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

Vpisnih mest je 30, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Psihologija na SFU Ljubljana se lahko vpiše, kdor:
 

 1. je zaključil študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (KT) s področja Psihologije ali Biopsihologije (velja za vpisane v 1. letnik 2015/16):
   
 2. je zaključil študijski program prve stopnje sorodne smeri (Socialno delo, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Socialna pedagogika, Andragogika in pedagogika (enopredmetni študijski program)), ter je pred vpisom na magistrski študij opravil diferencialni program, določen s strani Fakultete za Psihologijo Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (več informacij: tukaj). Diferencialni program za sorodne študijske smeri obsega med 55 in 70 KT;
   
 3. je zaključil enakovredno izobraževanje v tujini in mu je bila, skladno z zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu 2. stopnje Psihologije.
   
 4. je zaključil dodiplomski študij Psihoterapevtske znanosti. Za te kandidate ponujamo dve možnosti prehoda v magistrski program. Več informacij o tem prejmete tukaj.

Kandidat iz 1. točke odda prijavnico za vpis v magistrski program.

Kandidati iz 2. točke odda prijavnica za vpis v diferencialni program na podlagi zaključenega in priznanega sorodnega študija.

 

Kdor je zaključil katerega od drugih študijskih programov prve stopnje, ki je morebitno vseboval vsebine s področja psihologije, se lahko vpiše v prvi letnik dodiplomskega študija.  Pri tem se mu kreditne točke priznanih predmetov, opravljenih izven SFU Ljubljana, odštejejo od šolnine. Ti kandidati lahko informativno že pred vpisom oddajo vlogo o priznavanju izpitov opravljenih izven SFU Ljubljana. Vloga je pred vpisom plačljiva, a se znesek le te odšteje od šolnine takoj po vpisu na SFU Ljubljana.

Kandidat za postopek vpisa odda ustrezno zgoraj navedeno prijavnico za vpis v magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana ali vlogo o priznavanju izpitov opravljenih izven SFU Ljubljana. Oddana vloga s strani kandidata naj vsebuje vse zahtevane priloge.

 

 

 

Dodatni pogoji:
 

 1. Motivacijsko pismo;
 2. Sprejemni intervju/uvodni seminar.

 

Predmetnik in učni načrti

Magistrski študij s težiščem na klinični psihologiji ponuja znanstveno utemeljeno in praktično uporabno znanje za širok niz poklicnih nalog oz. dejavnosti (klinično-psihološka diagnostika, psihološka preventiva, psihološko svetovanje, rehabilitacija itd.).

Magistrski študij s težiščem na poslovni in ekonomski psihologiji pridobijo specifična znanja in veščine z udejstvovanjem pri predmetih kot npr.: Raziskovalne paradigme v poslovni in ekonomski psihologiji, Psihologija dela, Socialna in organizacijska psihologija, Psihologija potrošnikov in trga, Kadrovska psihologija, Tržne raziskave, Reševanje konfliktov v organizacijah, Vedenjska ekonomija itd.