Zapri meni

Integrativna psihoterapija

Predstavitev integrativne psihoterapije - specialistični študij

 

Uradni naziv psihoterapevtskega pristopa: Integrativna psihoterapija

Trajanje programa:  4 leta oz. 8 semestrov

Naziv ob zaključku: Integrativni psihoterapevt

Opis pristopa

Integrativna psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki na odnosu, kot osnovnem temelju, združuje, povezuje in prepleta različne poglede delovanja človeka. Tako uporablja znanja različnih pristopov in teorij, poseben poudarek pa daje mehanizmu navezanosti kot graditelju posameznikove drže v odnosu do sebe, drugih in sveta ter oblikovalcu terapevtskega odnosa.

Z integrativnim pristopom želimo posamezniku pomagati vzpostaviti celostno delovanje tako na miselni kot vedenjski, čustveni in duhovni ravni. V psihoterapevtskem procesu raziskujemo klientovo zgodbo, mu pomagamo širiti meje zavedanja, da pride v stik s svojimi spomini, željami, hrepenenji, občutki, mislimi. To mu pomaga osvetliti in na novo spoznati tiste dele sebe, ki so se skozi življenje zaradi različnih razlogov »izgubili«, zvodeneli, morda skrili. Psihoterapevt pomaga klientu iskati pot vzpostavljanja stika s seboj in integracije odcepljenih delov. Skupno potovanje prinaša varnost za predelavo bolečih spominov in travm, postopno opuščanje obrambnih mehanizmov, različna čutenja, poskuse učenja in prakticiranja novih vedenj.

Izobraževanje iz Integrativne psihoterapije na SFU Ljubljana zato vključuje tri bistvene stebre edukativnega procesa, ki so pomembni za razvoj kvalitetne osebne in strokovne drže ter psihoterapevtskih kompetenc in znanj:

  • kvalitetno (teoretično) znanje – seminarji temeljijo na prepletu izkustvenega dela in spoznavanja teoretičnih konceptov,
  • intenzivna praksa – študent je vključen v redno psihosocialno, psihiatrično in psihoterapevtsko prakso, ki je ves čas spremljana s supervizijo in mentorstvom,
  • osebni razvoj – študent je vključen v skupinsko in individualno osebno izkušnjo.

 

Posebnosti programa integrativne psihoterapije na SFU Ljubljana:

V procesu psihoterapije, na samih srečanjih s klienti, se ob osvojeni teoriji in praktičnih spretnostih še pomembneje odraža kakovost terapevtove drže. Gre za globok stik, ko je terapevt resnično prisoten s sabo, s svojim notranjim svetom in s klientom, v katerega svet vstopi in pri tem zmore biti ranljiv, da se ga klient s svojimi vsebinami lahko dotakne - takrat se zgodi odnos, ki zdravi. Zato študijski proces daje poseben poudarek na zorenje in oblikovanje psihoterapevtove drže. Poleg tega pa izobraževalni program odlikujejo še nekatere druge posebnosti:

  1. Izobraževanje poteka procesno, to pomeni tedensko in kontinuirano skozi celotno študijsko leto, učne vsebine pa se stopnjujejo od temeljnih k vedno bolj specifičnim. S tem študentom omogočimo postopno ponotranjenje psihoterapevtskega dela, postopkov in dinamik ter omogočimo izkušnjo, kako pomembna je struktura za varno okolje v psihoterapevtskem procesu.
  2. Pristop poučevanja je zastavljen na način, da je osvajanje vsakega teoretičnega znanja naslonjeno na izkustvo – tako študent preko izkustvenega dela lažje in kvalitetneje osvaja in vpleta teoretične koncepte v prakso.
  3. Študent je vključen v redno reflektiranje svojega osebnega in profesionalnega razvoja, z rednimi intervizijskimi skupinami pa krepi tudi znanje, povezanost in strokovno sodelovanje z drugimi študenti.
  4. V zadnjem letniku lahko študent izbira med tremi usmeritvami, ki bi jih želel dodatno poglobiti: psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki, psihoterapevtsko delo s skupino in psihoterapevtsko delo s pari.

 

V štiriletni neformalni specialistični študij se lahko vpišejo študenti po opravljenem programu Psihoterapevtske propedevtike ter študenti diferencialnega programa Psihoterapevtske propedevtike (to so diplomanti sorodnih smeri - socialno delo, socialna pedagogika, psihologija, biopsihologija, medicina in drugih sorodnih poklicev). Več o pogojih za vpis na specialistični študij najdete na povezavi.

Specialistične vsebine iz integrativne psihoterapije si lahko študenti izberejo tudi v okviru študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana. Po drugem letniku fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti na prvi stopnji, se lahko študent odloči za smer integrativne psihoterapije, ki jo potem nadaljuje in konča na magistrski stopnji.

 

Fotografija: Pixabay, Larisa - K

Predavatelji in komisija

Predavatelji na pristopu:

doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, integrativna psihoterapevtka in supervizorka

dr. Milena Lipovšek, integrativna psihoterapevtka in supervizorka

dr. Alja Fabjan, integrativna psihoterapevtka in supervizorka v izobraževanju

dr. Igor Okorn, psihoanalitični psihoterapevt in supervizor 

doc. dr. Tatjana Rožič, zakonska in družinska terapevtka in supervizorka

 

Drugi predavatelji:

mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, geštalt psihoterapevtka in supervizorka

Dr. Dražen A. Šumiga, integrativni psihoterapevt

mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt in supervizor

 

Člani komisije pristopa:

doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, dr. Milena Lipovšek, dr. Alja Fabjan

Vodja pristopa in kontakt

Vodja pristopa: doc. dr. Anja Štrukelj Kozina

Koordinator: doc. dr. Tatjana Rožič

Kontakt: anja.kozina@sfu-ljubljana.si; tatjana.rozic@guest.arnes.si