Zapri meni

FAQ - študij psihoterapije

Zakaj na SFU Ljubljana?

KER … 

… ponujamo širok izbor specialističnih študijev na enem mestu.

… smo edina izobraževalna ustanova, kjer je obvezno delo na sebi.

...študenti psihoterapije že tekom študija (prve in druge stopnje) pridobijo vse potrebne praktične izkušnje za samostojno delo.

… ker imamo svojo Ambulanto SFU Ljubljana, kjer študenti opravljajo praktični del študija in pridobijo prve kliente za začetek opravljanja psihoterapevtske prakse.

… ker imamo individualiziran pristop in nudimo vso podporo pri študiju.

Kakšna je razlika med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom?

Psihiater je strokovnjak, ki je zaključil študij medicine in pridobiti naziv doktorja medicine, čemur je sledila specializacije iz psihiatrije. Psihiater diagnosticira in zdravi duševne motnje, pri tem pa lahko predpisujejo zdravila in izdajajo napotnice, ne more pa izvajati psihološkega testiranja.

Psiholog je strokovnjak, ki je zaključil študij psihologije. Področje dela je zelo široko: od šolstva, zdravstva, delovnih kadrov, športa, vojske, do zaporov in tudi domov za ostarele. V splošnem psiholog deluje tako, da diagnosticira s pomočjo psiholoških orodij (testov in vprašalnikov) in svetuje. Ni pristojen za predpisovanje zdravil ali za samostojno izvajanje psihoterapije, v kolikor ni dokončal dodatnega študija psihoterapije.

Psihoterapevt je strokovnjak, ki je dokončal študij psihoterapevtske znanosti ali humanistične smeri, čemur je sledila specializacija izbrane smeri psihoterapije. Deluje v zdravstvenih zavodih ali samostojni praksi.  Ni pristojen za opravljanje psihološke diagnostike ali predpisovanje zdravil, ampak gre za zdravljenje s pogovorom. Psihoterapevta obiščemo, če se želimo soočiti s svojimi strahovi, potlačenimi čustvi, spremeniti vedenjske ali miselne vzorce, zdraviti čustvene ali psihosomatske težave, izboljšati samopodobo in stopnjo samozavesti, osebnostno rasti, prebroditi težko življenjsko situacijo ali izboljšati kakovost svojih odnosov ipd.. 

Pomembna razlika poleg izobraževanja in fokusa dela med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom je tudi v osebni izkušnji in obvezni praksi (psihosocialni, psihiatrični in psihoterapevtski), ki je na SFU Ljubljana pogoj za opravljanje psihoterapevtskega ali psihološkega poklica in razvoj kvalitetne strokovne drže. 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Katere specialistične pristope ponuja SFU Ljubljana?

SFU Ljubljana vsako leto razpiše vsaj 3 različne psihoterapevtske pristope. Več o pristopih, ki jih ponujamo si lahko preberete na povezavi.

Do sedaj smo že izobraževali v sledečih pristopih:

Kaj je razlika med fakultetnih študijem Pst znanosti in specialističnim študijem psihoterapije?

Razlika je v obsegu študijskega programa oz. kurikuluma ter posledično ceni ter v nazivu, ki ga študenti pridobijo kot rezultat uspešno zaključenega študija. Razlika je tudi v pogojih vpisa.

Fakultetni študij Psihoterapevtske znanosti prinese akademski naziv in izobrazbo ter s končano magistrsko stopnjo tudi vse kompetence za samostojno opravljanje psihoterapevtskega dela. Več o podrobnostih študija si lahko preberete na opisu programa.

Specialistični študij psihoterapije je neformalni študij pri katerem študenti pridobijo vse kompetence za opravljanje samostojnega psihoterapevtskega dela in neformalno listino o končanem študijskem programu določenega psihoterapevstkega pristopa. Več o podrobnostih študija si lahko preberete na opisu programov.

VPIS in VPISNI POSTOPEK

Kakšni so pogoji za vpis na SFU Ljubljana?

Študijski programi SFU Ljubljana so namenjeni vsem, ki jih zanima področje psihoterapevtske znanosti in psihologije ter izpolnjujejo pogoje za vpis, ne glede na izobrazbo in starost.

Pogoji za vpis se razlikujejo glede na študijski program. Več o pogojih vpisa v posamezne študijske programe si lahko preberete na povezavi oz. pod opisom posameznih študijskih programov.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpis v študijske programe SFU Ljubljana potekajo predvidoma v okviru treh vpisnih rokov (v mesecu marcu, juniju in avgustu). Drugi in tretji vpisni rok se odpreta v kolikor niso vsa mesta na študijskih programih že zasedena.

Datume aktualnih vpisnih rokov najdete na povezavi.

Kaj je uvodni seminar?

Vsak študent, ki se prvič vpisuje v katerega od programov SFU Ljubljana, po prijavi opravi  tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov in psihologov (odvisno od vpisa v program) v obliki osebne izkušnje. Namen uvodnega seminarja je seznanitev z izkušnjo, ki je bistvena za strokovni razvoj. Osebnostna stabilnost je namreč pomemben dejavnik in orodje psihoterapevtskega dela. Prav tako se na uvodnem seminarju preveri študentovo pripravljenost, ustreznost in zmožnosti za samoreflektivno delo na sebi in sodelovanje v skupini, kar sta pomembni kvaliteti za nadaljnje delo in jih bodo bodoči študenti razvijali v času študija. Uvodni seminar predstavlja prvi kriterij spremljanja strokovnega razvoja. Udeležba na uvodnem seminarju je obvezna. Vsak vodja (lahko s sovodjem) seminarja po koncu seminarja poda mnenje o osebnostni opremljenosti udeležencev oz. določi dodatne pogoje za sprejem na študij.

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo predvidoma med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v dveh tednov po uvodnem seminarju prejme obvestilo ali je sprejet v program. Seminar ponuja študentom tudi priložnost in izkušnjo, da se seznanijo z načinom študija in njihovim bodočim poklicem.

Kdaj sem uradno sprejet_a na SFU Ljubljana?

Na SFU Ljubljana ste uradno sprejeti, ko po uvodnem seminarju prejmete potrditev po elektronski pošti in v Referatu za študentske in študijske zadeve podpišete pogodbo o študiju.

Zaključujem/zaključil_a sem študij na 1. stopnji in bi se želel_a vpisati na magistrski študij Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana?

Ob vpisnici v študijski program je potrebno predložiti dokazila o opravljenih obveznostih (potrjen indeks oz. izpis ocen, učne načrte vseh opravljenih predmetov, kopijo diplomske listine itd.), ki so potrjene s strani referata vaše fakultete.

Komisija za študijske in študentske zadeve lahko po strokovnem pregledu vaših obveznosti pripravi diferencialni program za manjkajoče obveznosti, ki ga morate opraviti pred vpisom v magistrski študij. Pogoj, da se izdela diferencialni program, je zaključen sorodni študijski program, ki se v vsaj 50 KT prekriva z vsebinami v predmetnikih študijev na SFU Ljubljana (npr. psihologija, medicina, socialna pedagogika, biopsihologija, socialno delo, psihosocialna pomoč).

Pogoje za vpis na magistrski program Psihoterapevtske znanosti si lahko preberete na povezavi.

Ali se lahko na magistrski program Psihoterapevtske znanosti vpišem, če še nisem diplomiral_a na drugi fakulteti?

Vpisnico in ostalo dokumentacijo lahko pošljete pred zagovorom diplomskega dela, vendar je potrebno do samega pričetka študija (podpisa pogodbe) predložiti dokazila o doseženi izobrazbi. Pred vpisom na magistrski program je potrebno opraviti tudi diferencialni program (glej vprašanje ''Zaključujem študij na 1. stopnji in bi se želel/a vpisati na magistrski študij na SFU Ljubljana''). 

Želim se vpisati na specialistični študij. Ali moram prej nujno opraviti program Psihoterapevtske propedevtike?

Specialistični študij psihoterapije na SFU Ljubljana poteka kot samostojni študij, v primeru, da ima študent že zaključeno katerokoli drugo fakultetno izobrazbo (najmanj VII. stopnjo po SOK). Pogoj za vpis v specialistični študij, poleg omenjenega, je opravljen enoletni študij Psihoterapevtske propedevtike oz. vpis v diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike. Študij Psihoterapevtske propedevtike po diferencialnem programu je možen, če je študent v preteklosti opravljal sorodni fakultetni študij (npr. psihologijo, medicino, socialno pedagogiko, biopsihologijo, socialno delo, psihosocialno pomoč).

Opomba: Specialistične vsebine so tudi kot del fakultetnega programa Psihoterapevtske znanosti. Študenti se v 3. letniku prve stopnje študija odločijo za določene specialistične vsebine oz. psihoterapevtski pristop. Specialistične vsebine nato opravljajo naprej kot del magistrskega programa Psihoterapevtske znanosti.

Ali je za vpis v študij Psihoterapevtske propedevtike pomembno, na kateri fakulteti imam pridobljeno 1. stopnjo?

Pri vpisu na študij Psihoterapevtske propedevtike smer opravljenega dodiplomskega študija ni pomembna. Za študente, ki so opravili sorodni fakultetni študij (npr. psihologija, medicina, socialna pedagogika, biopsihologija, socialno delo, psihosocialna pomoč), pa je možno pripraviti diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike.

Ali se lahko na študij vpišejo tudi tujci?

Na SFU Ljubljana se lahko vpišejo tujci skladno s predhodnim dogovorom, z ustrezno izobrazbo in ustreznim znanjem slovenskega jezika.

Kje lahko overim kopijo spričevala?

Kopijo spričevala lahko overite:

- (za potrebe izobraževanja) brezplačno na kateri koli upravni enoti ali

- pri notarju, ki strošek overitve zaračuna.

CENE in STROŠKI ŠTUDIJA

Kakšna je cena posameznih študijskih programov in kakšne so možnosti plačila?

Aktualen cenik SFU Ljubljana je dostopen na povezavi.

Cene se razlikujejo glede na posamezen študijski program in leto vpisa. Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku, dveh obrokih ali dvanajstih obrokih. Svoje želje označite na vpisnici oz. lahko dokončno določite pri podpisu pogodbe.

Imajo študentje tekom študija še kakšne dodatne stroške in koliko ti stroški znašajo?

Predvideni dodatni stroški so navedeni po posameznih študijskih programih. Dodatni stroški so lahko različnega obsega, glede na več faktorjev.

 

FAKULTETNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPEVTSKE ZNANOSTI

1. letnik BAK

Vpisnina

395 €*

 

Članarina ÖH:

42,40 €*

2. letnik BAK

Članarina ÖH:

42,40  €*

3. letnik BAK

60 ur skupinske os. izkušnje po pristopu (organizira SFU)

12,5 €/h* (Opomba: Za generacije od 2020/21 je skupinska OI vključena v šolnino). 

 

Spanje + hrana na vikend seminarjih specialističnih vsebin (le na nekaterih pristopih)

Okvirno: 50 -100€ / vikend**

 

Članarina ÖH:

42,40 €*

1. letnik MAG

Članarina ÖH:

42,40 €*

 

Plačilo individualne osebne izkušnje v lastni režiji (170 – 220 ur):

30 € – X € /h

 

Plačilo psihiatrične prakse (140 ur)

Inštitucije, ki sodelujejo s SFU: okoli 100 €

Zasebniki: postavko določijo sami

2. letnik MAG

Članarina ÖH:

42,40 €*

 

Plačilo supervizije psihoterapevtske prakse izven SFU Ambulante (125 ur):

30 € - 60 € /h***

 

Plačilo zaključnega izpita iz specialističnih vsebin

350 €*

SKUPAJ

 

> 10 302 €

*Cene veljajo za študijsko leto 2022/23 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na na povezavi.

**Seminarji se lahko izvajajo na SFU Ljubljana (v tem primeru ni dodatnih stroškov) ali izven SFU Ljubljana. V zadnjem primeru je cena je odvisna od lokacije izvedbe seminarja in s tem ponudnika prenočišča/prehrane oz. sezone. Večina seminarjev se izvaja na SFU Ljubljana.

***Študenti predvidoma v tem času že obračunavajo svoje psihoterapevtske storitve in si strošek supervizije lahko krijejo tudi iz tega priliva sredstev. Cena supervizije je odvisna od tega ali gre za individualno ali skupinsko supervizijo in koliko časa ima supervizant na voljo.

 

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

 

 

1. letnik

Vpisnina

395 €*

SKUPAJ

 

395 €

*Cene veljajo za študijsko leto 2021/22 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU najdete na na povezavi.

 

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJI PSIHOTERAPIJE

(Analitična psihologija, Geštalt psihoterapija, Psihoanalitična psihoterapija, Psihoterapija otrok in mladostnikov, Sistemska psihoterapija)

Plačilo stroškov prehrane, nočitev in prevoza (v primeru vikend seminarjev izven Ljubljane)***

Okvirno: 50 -100€ / vikend

Plačilo psihiatrične prakse na nekaterih PST pristopih (Psihoanalitična psihoterapija, Analitična psihologija)

Inštitucije, ki sodelujejo s SFU: okoli 100 €      

(Zasebniki postavko določijo sami.)

Plačilo individualne osebne izkušnje v lastni režiji (170 – 220 ur)

30 € – X € /h

Plačilo supervizije psihoterapevtske prakse izven SFU Ambulante (125 ur):

cena je odvisna od tega ali gre za individualno ali skupinsko supervizijo in koliko časa ima supervizant na voljo.

30 € - 60 € /h**

Plačilo zaključnega izpita

350 €*

SKUPAJ

> 9600 €

*Cene veljajo študijsko leto 2022/23 in se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU Ljubljana najdete na na povezavi.

**Študenti predvidoma v tem času že obračunavajo svoje psihoterapevtske storitve in si strošek supervizije lahko krijejo tudi iz tega priliva sredstev. 

***Seminarji se lahko izvajajo na SFU Ljubljana (v tem primeru ni dodatnih stroškov) ali izven SFU Ljubljana. V zadnjem primeru je cena je odvisna od lokacije izvedbe seminarja in s tem ponudnika prenočišča/prehrane oz. sezone. Večina seminarjev poteka na SFU Ljubljana.

POTEK IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

Kako in kdaj poteka študij na SFU Ljubljana?

Študijski programi psihoterapije potekajo ob popoldnevih in večerih med tednom in ob koncih tedna (petek 16:30 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Ali so predavanja obvezna?

Med obvezne študijske obveznosti (100% prisotnost) spadajo seminarji, vaje, tutorske in supervizijske skupine ter vse specialistične vsebine izbranih psihoterapevtskih pristopov*. Obvezna prisotnost na posameznih predavanjih pa je odvisna od presoje in zahtev profesorjev.

 

*Specialistične vsebine so tudi del fakultetnega programa Psihoterapevtske znanosti. Študenti se v 3. letniku prve stopnje študija odločijo za določene specialistične vsebine oz. psihoterapevtski pristop. Specialistične vsebine nato opravljajo naprej kot del magistrskega programa Psihoterapevtske znanosti.

V katerem jeziku potekajo predavanja na SFU Ljubljana?

Predavanja na SFU Ljubljana potekajo v slovenskem jeziku. V angleškem ali drugem tujem jeziku potekajo izjemoma, kadar gostujejo tuji predavatelji.

Dovolj dobro znanje angleškega jezika je pogoj za študij, saj je veliko študijske literature v tujem jeziku.  

Ali imam kot študent_ka SFU Ljubljana status študenta in kakšne so moje ugodnosti?

Možni statusi na fakultetnem študiju Psihoterapevtske znanosti: reden vpis, ponavljanje, pavziranje, absolventski staž, evidenčni vpis.

Fakultetni študenti Psihoterapevtske znanosti pridobijo status ''študenta v tujini''. S statusom študenta v tujini (v primeru rednega vpisa ali ponavljanja letnika), ima fakultetni študent določene ugodnosti:

  • opravlja študentsko delo;
  • koristi nekatere druge ugodnosti, ki jih prinaša študentska izkaznica (npr. ugodnejše vstopnine v kulturne ustanove);
  • študent je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev;
  • subvencionirana cena vozovnice za Ljubljanski potniški promet (LPP) - Z Ministrstvom za infrastrukturo je dogovorjeno, da imajo študenti SFU Ljubljana možnost pridobitve subvencionirane LPP vozovnice. Poleg Vloge o subvencionirani vozovnici je potrebno priložiti tudi originalno potrdilo o vpisu v študijski program ter, na vpogled, tudi osebni dokument.

Pravice o koriščenju študentskih bonov, študentskih domov in štipendij študenti SFU nimajo, ker je fakultetni program Psihoterapevtske znanosti akreditiran na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in so vsi vpisani študentje v Sloveniji (na SFU podružnici v Ljubljani) obravnavani kot tuji študentje.  Vodstvo  Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana se neenakosti, ki jo zaradi te obravnave doživljajo študentje SFU, zaveda in se na različnih nivojih dogovarja za spremembe in ureditev enakih pravic, kot jih imajo drugi študentje v Sloveniji. 

 

Status na programu Psihoterapevtske propedevtike: reden vpis (izjemoma tudi ponavljanje).

Urejen status študenta ureja možnosti za opravljanje študijskih aktivnosti na SFU Ljubljana. Študent pridobi študentsko izkaznico in lahko koristi določene ugodnosti (npr. ugodnejše vstopnine v kulturne ustanove).

 

Status na programu specialističnega študija psihoterapije: reden vpis, pavziranje, evidenčni vpis.

Urejen status študenta ureja izključno možnosti za opravljanje študijskih aktivnosti na SFU Ljubljana.

 

Ali so v okviru študija na SFU Ljubljana možne izmenjave (Erasmus+ ipd.)?

Študenti fakultetnih študijskih programov Psihologija in Psihoterapevtska znanost SFU Ljubljana, lahko v času študija izkoristijo možnost študijske izmenjave v tujini - ali v med podružnicami Univerze Sigmunda Freuda ali v okviru sheme Erasmus+ drugih na tujih univerzah.

Za več informacij se lahko obrnete na mednarodno pisarno.

Koliko časa traja študij?

Trajanje in obseg študija sta odvisna od študijske smeri.

Fakultetni študij Psihoterapevtske znanosti na 1.stopnji traja 3 leta. 

Teoretične vsebine 2. stopenjskega magistrskega študija trajajo dve študijski leti. Del študijskega procesa, ki je pogoj za zaključek študija, so tudi opravljene različne prakse: psihoterapevtska, psihosocialna in psihiatrična praksa, ter izdelava magistrske naloge, kar podaljša študij za dve leti. Študij na 2. stopnji se lahko tako v optimalnih pogojih zaključi v štirih letih. 

Specialistični študij psihoterapije traja 4 leta. Študentje, ki se želijo vpisati na specialistični študij, pa morajo pred tem (kot pogoj) opraviti tudi enoletni študij Psihoterapevtske propedevtike.

Zaradi obsega psihosocialne, psihiatrične in psihoterapevtske prakse ter osebne izkušnje, ki jo morajo opraviti študenti na fakultetnem študiju Psihoterapevtske znanosti na drugi stopnji študija in na specialističnih študijih psihoterapije, se lahko čas študija na omejenih študijskih programih tudi podaljša.

Kakšna je zahtevnost študija?

Ocena zahtevnosti študija je odvisna od perspektive posameznega študenta.

Poleg poglobljenega osvajanja teoretičnih znanj s področja psihoterapevtske znanosti, je pomemben sestavni del študijskega programa osebna izkušnja oz. osebnostna rast, ki je potrebna za razvoj kompetentne strokovne drže. Delo na sebi zahteva vztrajnost, zaupanje, strokovnost in svoj čas, zato je izkustven del študija gotovo ena izmed težjih in hkrati bolj izpolnjujočih plati študija na SFU Ljubljana. Na študiju Psihoterapevtske znanosti pa predstavlja zahteven del študija tudi velik obseg študijske prakse (psihosocialne, psihiatrične in psihoterapevtske pod supervizijo).

Kdaj se prične študijsko leto?

Študijsko leto se prične 1. oktobra in se zaključi 30. septembra, predavanja novega študijskega leta pa se lahko pričnejo že v zadnjih dnevih septembra (če le ti padejo na vikend). Z manjšim zamikom se lahko pričnejo izvajati programi specialističnih študijev. Druga izobraževanja (npr. enoletno izobraževanje Psihoterapije otrok in mladostnikov itd.) se lahko pričnejo tudi kasneje med študijskim letom.

Kdaj so znani urniki študijskih programov?

Urniki za tekoče študijsko leto so predvidoma znani pred pričetkom študijskega leta (konec meseca septembra) za zimski semester ter v drugi polovici februarja za letni semester.

Kakšne so možnosti pridobitve posebnih statusov?

Vsak študent, ki želi uveljavljati pravico do posebnega statusa, odda pred pričetkom študija ali tekom študija vlogo na KŠŠZ, ki obravnava primer in določi pravice, ki so lahko:

  • pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za določene študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem predmetov;
  • pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, ipd.
  • pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih rokov v skladu s pravili o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Več o pogojih za pridobitvi pravic posebnih statusov je zapisano v Študijskem redu v členih od 116 do 121. 

https://www.sfu-ljubljana.si/sites/default/files/2023-10/%C5%A0tudijski%20red_2023_24.pdf

 

ZAKLJUČEK, NADALJEVANJE ŠTUDIJA ter ZAPOSLITEV

Ali je diploma pridobljena na SFU v Sloveniji veljavna?

Fakultetni študij se izvaja skladno s slovenskim Zakonom o visokem šolstvu, v skladu s transnacionalnim izobraževanjem, na podlagi tretjega odstavka, 33. člena.  Diplomantke in diplomanti Psihoterapevtske znanosti avstrijske diplome, ki so veljavne evropske listine.

Na (neakademskih) specialističnih študijskih programih SFU Ljubljana, študentje prejmejo SFU specialistične diplome. Kriteriji (število ur, teorije, prakse in osebne izkušnje) izpolnjujejo in celo presegajo zahteve EAP (European Association for Psychotherapy).

Po uspešno zaključenih seminarjih, krajših izobraževanjih itd. ki se izvajajo na SFU, udeleženci pridobijo certifikate oz. potrdila s strani SFU Ljubljana o udeležbi oz. uspešno opravljenem izobraževanju.

Ali moram v Sloveniji nostrificirati SFU diplomo iz programa Psihoterapevtske znanosti?

Nostrifikacija tujih diplom v Sloveniji, kot je bila v preteklosti, ni več potrebna oz. predvidena.

Po potrebi (npr. zaradi zahteve delodajalca, nadaljevanje izobraževanja na drugi instituciji, prijavi na Zavod za zaposlovanje itd.) lahko tujo diplomo vložite v postopek vrednotenja izobraževanja na ENIC-NARIC , ki poda mnenje informativno-svetovalne narave o tujih listinah o izobraževanju. Več na strani MIZŠ.

Za diplomsko listino pridobljeno na dodiplomskem (bakalavreat) študiju Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana, je bilo v letu 2020 izdano mnenje Enic-narica, v katerem so navedli, da je vrednoteno izobraževanje (tj. dodiplomski študij Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana) v RS primerljivo z izobraževanjem po univerzitetnih študijskih programih za pridobitev izobrazbe, ki se v skladu s 33. členom ZViS razvrščajo na prvo stopnjo visokošolskega izobraževanja (v slovenskem ogrodju klasifikacij torej na VII. raven po SOK). 

 

Kakšne so možnosti nadaljevanja študija Psihoterapevtske znanosti po magistrski stopnji?

Po končanem študiju Psihoterapevtske znanosti na 2. bolonjski stopnji je možno nadaljevati študij na doktorskem programu Psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj. Program je na voljo v angleškem jeziku. Študij je možno nadaljevati tudi na drugih doktorskih programih v Sloveniji.

Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem študiju na SFU Ljubljana?

Psihoterapevti se največkrat odločijo za izvajanje zasebne prakse, ki jo vodijo v okviru zavoda ali samostojnega podjetništva. Psihoterapevt se lahko zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih in drugih nevladnih organizacijah, kjer je v osredju delo z ljudmi in so kompetence psihoterapevta dobrodošle oz. potrebne. Javni zavodi zaenkrat ne razpisujejo mest za psihoterapevte, saj poklic psihoterapevta v Sloveniji ni registriran. Poklic psihoterapevta lahko študenti samostojno opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihoterapevtske znanosti (oz. specialističnih študijev, če so izven SFU že pridobili VII. stopnjo izobrazbe po Uredbi).

Danes so v razvitih družbah duševne motnje in stiske, psihosomatske bolezni in druge čustvene stiske vse bolj pogoste ter za uspešno vsakodnevno življenje moteče. Ta dejstva porajajo vse večje potrebe po psihoterapiji in spodbujajo družbene zahteve po izdatnejši psihoterapevtski oskrbi prebivalstva, ki naj jo izvajajo primerno izobraženi in usposobljeni, specializirani strokovnjaki.