Zapri meni

Fakultetni študijski programi

Fakultetni študijski programi

 

SFU Ljubljana ponuja dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski shemi v dveh stopnjah:

 

Triletni doktorski študij Psihoterapevtske znanosti je možno vpisati na SFU Dunaj.

 

 

Avstrijska agencija - AQ Austria (Agencija za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo) je akreditirala študijske programe Univerze Sigmunda Freuda - Fakultete za psihoterapijo (2013) in Fakultete za psihologijo (2018). 

SFU Ljubljana izvaja fakultetne študijske programe v okviru visokošolskega transnacionalnega izobraževanje brez pogodbe (VTI brez pogodbe) in je uvrščena na NAKVIS-ov informativni seznam izvajanja VTI brez pogodbe.

Posebnosti študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana

SPECIALIZACIJA

V tretjem letniku prve stopnje študenti izberejo enega od možnih psihoterapevtskih pristopov; SFU Ljubljana vsako leto omogoča vpis v vsaj dva izmed sledečih: psihoanalitična psihoterapija, sistemska psihoterapija, gestalt psihoterapija, analitična psihologija, psihoterapija otrok in mladostnikov. Nekatere ostale pristope lahko študenti vpišejo v različnih društvih in inštitutih, s tem da skupne vsebine fakultetnega študija opravijo v okviru SFU Ljubljana.

 

TUTORSKE IN SUPERVIZIJSKE SKUPINE

Del študija so na prvi stopnji tudi ti. Tutorske in supervizijske skupine, ki omogočajo individualizacijo študija, saj povečujejo možnosti, da se študentje v malih skupinah lahko izrazijo, da slišijo in so slišani v svojem procesu učenja. V teh skupinah lahko npr. reflektirajo teoretična znanja, pripravljajo in predstavljajo eseje (o prebrani literaturi, poletnih šolah), poročila o praksi, evalvirajo študij itn.

 

PRAKSA

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v več oblikah:

 

 • Praksa v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Za to obliko prakse študentom nudimo supervizijska srečanja v malih skupinah.
 • Osebna izkušnja (učna terapija, osebnostna rast, delo na sebi), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.
 • Psihoterapevtska praksa, ko študenti sami izvajajo terapije (sprva v naši ambulanti), in sicer pod redno supervizijo supervizorjev izbranega psihoterapevtskega pristopa.

Psihiatrična praksa, v kateri se študenti spoznajo s psihiatričnim zdravljenjem pacientov znotraj različnih starostih skupin in različnimi diagnostičnimi problematikami ter spoznavajo mrežo različnih profilov zaposlenih, ki sodelujejo pri zdravljenju psihiatričnih pacientov.

 

PSIHOTERAPEVTSKA AMBULANTA

Študentom omogoča nabiranje dragocenih praktičnih izkušenj. Ambulanta ponuja kvalitetne psihoterapevtske storitve izkušenih psihoterapevtov in predavateljev fakultete ter omogoča SFU specializantom različnih psihoterapevtskih modalitet, da v Ambulanti začnejo z delom s klienti ter opravljajo psihoterapijo pod rednim mentorstvom supervizorjev in v interdisciplinarnem okolju.

Prednosti študija Psihologije na SFU Ljubljana
 • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA).
 • Angažirano poučevanje in raziskovanje.
 • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju.
 • Učenje v manjših skupinah.
 • Oseben kontakt z učitelji.
 • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte.
 • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje.
 • Učna izkušnja (delo na sebi, osebna terapija).
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike in svetovanja v SFU psihoterapevtski ambulanti.
Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SFU  Ljubljana lahko priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa posamezni študijski program.

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava Komisija za  študijske in študentske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov.

 

1) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, kandidati/ke to znanje izkazujejo s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.

2) Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SFU Ljubljana prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.

3) SFU Ljubljana lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.