Zapri meni

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu 2024/2025

Milton

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

 

Vabljeni na vpis v enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije, s pričetkom v šolskem letu 2024/25. Izobraževanje bo izvedeno v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za psihoterapijo (SIP), Univerzo Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana) in Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Brezplačna informativna seminarja na temo Uporaba hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapija po Miltonu H. Ericksonu, ki ju bosta vodila mag. Miran Možina in Maruša Zalokar, bosta potekala v sredo 21. februarja 2024 in v sredo 20. marca 2024 od 18. do 21. ure na SFU Ljubljana, predavalnica P7. Informativna seminarja sta namenjena sta predstavitvi teoretičnih vsebin enoletnega izobraževanja in praktični demonstraciji uporabe hipnoze v psihoterapiji, tako da se bodo kandidati za izobraževanje lahko bolj informirano odločili za morebitno vključitev.

Cilj in vsebina izobraževanja

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

 • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
 • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

 • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
 • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo ter
 • širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

Program izobraževanja ima štiri glavne stebre:

 1. Teorija (predavanja, seminarji, vaje).
 2. Praksa (uporaba hipnoze v psihoterapevtski praksi).
 3. Supervizija (individualna, skupinska in supervizija v živo).
 4. Osebna izkušnja (v edukacijski skupini).

Glavni tematski sklopi izobraževanja so:

 • Hipnoza - pozabljena kraljica psihoterapije: kratek pregled zgodovine hipnoze, hipnoterapije in hipnopsihoterapije; miti in predsodki o hipnozi; definicije hipnoze, hipnoterapije in hipnopsihoterapije.
 • Etični standardi dela v hipno(psiho)terapiji in etika psihoterapije;
 • Hipnotični pojavi v vsakdanjem življenju in na terapevtskih seansah kot izhodišče za uporabo hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapiji; znanstveno potrjeni biološki, psihološki in socialni dejavniki, ki vplivajo na hipnotični odziv.
 • Teorije hipnoze (npr. teorija vlog, neodisociativna teorija, teorija hipnotičnega vzdušja oz. okoliščin, integrativni model, sistemske teorije hipnoze idr.), epistemologija in hermenevtika hipnoze, konstruktivistični pogled na hipnozo, pomen teorij samoorganizacije, nelinearnih sistemov in sinergetike za hipnozo.
 • Skupni dejavniki in hipnoza: kontekstualni model hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapiji; pomen hipnoze za terapevtove in klientove dejavnike, za vzpostavljanje stika in razvijanje psihoterapevtskega delovnega odnosa ter za upoštevanje povratnega informiranja.
 • Hipnotične metode in tehnike s posebnim poudarkom na pristopu Miltona H. Ericksona (npr.  naravni pristop, utilizacijski pristop, k virom in rešitvam usmerjeni pristop idr.).
 • Posebne teme v hipno(psiho)terapiji: hipnoza ter anksiozne in stresne motnje, hipnoza in travma, hipnoza in čuječnost.

Podrobnejši pregled osnovnih znanj in veščin uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije je podan spodaj v pdf. prilogi. Dodatne informacije o izobraževanju iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu najdete >>tukaj.

Pogoji za vključitev v izobraževanje

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so:

 • končali izobraževanje po kriterijih za samostojen poklic psihoterapevta iz katerega koli psihoterapevtskega pristopa ALI
 • študenti/specializanti/edukanti psihoterapije, ki so opravili najmanj 300 ur teoretičnih vsebin iz psihoterapije, najmanj 300 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo in najmanj 100 ur osebne terapije/učne izkušnje ALI
 • psihiatri, psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi, zdravniki, psihosocialni svetovalci, ki so opravili diferencialne vsebine s področja psihoterapevtske propedevtike in najmanj 100 ur osebne terapije/učne izkušnje.

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so lahko sprejeti, če:

 • opravijo uvodno, informativno srečanje in /ali intervju, kjer se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;
 • po tem srečanju oz. intervjuju napišejo pristopnico za vključitev v izobraževanje (po navodilih, ki jih prejmejo na uvodnem srečanju/intervjujih).
Način dela in obveznosti udeležencev izobraževanja

Program enoletnega izobraževanja bo potekal v skupini z najmanj 12 do največ 18 udeleženci v naslednjih oblikah:

Skupinska srečanja (predavanja, mini seminarji, vaje, supervizija)
Namen teh srečanj je kontinuirano spremljanje udeležencev izobraževanja, nudenje opore pri in supervizije pri praktičnem delu s klienti oz. pacienti. Na srečanjih potekajo predavanja, bralni seminarji, praktikumi, supervizije in kolokviji.

Večdnevni blok seminarji
Blok seminarji so dvodnevna ali tridnevna skupinska oblika dela, kjer se v skladu s temo seminarja prikazuje in analizira primere dela, demonstrira in vadi hipno(psiho)terapevtske metode in tehnike dela. V večdnevni blok obliki se lahko organizirajo tudi supervizije v živo. 

Supervizija v živo                                                                                                                                                                                                                Supervizija v živo je specifična oblika izobraževanja. Po eni strani je oblika psihoterapevtske prakse (udeleženec izobraževanja dela v živo pred supervizorjem in opazovalci s klientskim sistemom – posameznikom, parom, družino ali skupino), po drugi strani je supervizija (na seansi ter pred in po seansi ga spremlja supervizor), po tretji strani je za opazovalce praktično učenje, saj opazujejo delo ter pomagajo pri pripravi in analizi številnih seans kolegov in kolegic (avtentična demonstracija in analiza dela).

Vaje in intervizija s kolegi v študijskih trojicah
Udeleženci izobraževanja se morajo organizirati v študijske trojice in se srečevati najmanj enkrat na mesec po najmanj štiri šolske ure. V trojici se pogovarjajo o teoretičnih vsebinah, vadijo hipnoterapevtske metode in tehnike, se pripravljajo na terapevtska srečanja, med seboj izvajajo intervizijo in si dajejo kolegialno podporo pri študiju.

Osebna izkušnja in učna terapija
Udeleženci morajo imeti pred vstopom v izobraževanje lastno osebno izkušnjo terapevtskega dela na sebi (učna terapija) v obsegu najmanj 100 šolskih ur, v okviru izobraževanja pa osebno izkusijo hipnozo deloma na skupinskih srečanjih in blok seminarjih (npr. ko se javijo za demonstracijo, ali ko vadijo z drugimi udeleženci izobraževanja na svojih temah), deloma na srečanjih v trojicah (npr. eden se javi z osebno temo, ko drugi vadi neko terapevtsko metodo oziroma tehniko).

Hipno(psiho)terapevtska praksa s klienti pod supervizijo
Da lahko udeleženci izobraževanja začnejo pod supervizijo uporabljati hipnozo s klienti, morajo opraviti najmanj 40 ur izobraževanja iz uporabe hipnoze v psihoterapiji (dva uvodna blok seminarja). 

Kraj, termini in obseg izobraževanja

Kraj: Brezplačna informativna seminarja, uvodno srečanje, skupinska srečanja, blok seminarji in supervizije v živo bodo potekala enkrat mesečno v prostorih SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, Ljubljana, s tem da bodo supervizije v živo lahko potekale tudi v delovnih prostorih udeležencev izobraževanja. Vaje v trojicah bodo potekale na lokacijah, ki jih bodo izbrali udeleženci izobraževanja sami.

Termini: Trije tridnevni blok seminarji bodo potekali ob petkih (16.30 – 20.30), sobotah (9.00 – 18.00), in nedeljah (9.00 – 13.00). Skupinska srečanja bodo potekala po dogovoru ob ponedeljkih ali torkih ali sredah ali četrtkih (glede na to, kaj bodo udeleženci izobraževanja povedali na uvodnem srečanju, da jim najbolj ustreza) od 16.30 do 21.00 ure.

Prvo, uvodno srečanje bo predvidoma maja ali junija 2024 (točen datum bo sporočen naknadno, potem ko bodo zbrane prijave). Namenjeno bo uvodnemu predavanju s predstavitvijo vsebin in pogojev izobraževanja ter oblikovanju skupine udeležencev izobraževanja. Določeni bodo tudi termini skupinskih srečanj in blok seminarjev. Redni proces izobraževanja na blok seminarjih in skupinskih srečanjih bo stekel s septembrom 2024 s prvim blok seminarjem in se bo zaključil s skupinskim srečanjem junija 2025.

Prvi, uvodni blok seminar bo potekal od petka, 20. septembra do nedelje, 22. septembra 2024 pod vodstvom mag. Mirana Možine.

Drugi uvodni blok seminar bo potekal v oktobru 2024, nato bodo sledila skupinska srečanja enkrat mesečno v novembru, decembru 2024 in januarju 2025, blok seminar za supervizije v živo februarja 2025 ter skupinska srečanja v marcu, aprilu, maju in juniju 2025.

V času enoletnega izobraževanja mora udeleženec opraviti naslednje obveznosti:

 • uvodno srečanje (5 šolskih ur);
 • tri blok seminarje (60 ur);
 • eno supervizijo v živo (4 ure) in prisotnost na najmanj 5 supervizijah v živo drugih udeležencev izobraževanja (20 ur);
 • sedem skupinskih srečanj (42 ur);
 • najmanj 10 srečanj v študijskih trojicah (40 ur);
 • najmanj 60 šolskih ur praktičnega psihoterapevtskega dela z uporabo hipnoze z najmanj dvema klientskima sistemoma in najmanj 15 urami supervizije. Ta bodo potekala individualno ali v skupini z največ tremi udeleženci izobraževanja najmanj enkrat mesečno. Udeleženci bodo morali evidentirati vsa terapevtska srečanja s klienti, ki jih bodo vodili pod supervizijo;
 • kolokvij s predstavitvijo eseja iz teoretičnih vsebin in dnevnika vaj iz hipnoze ter praktične demonstracije hipnoze v trojici (3 pedagoške ure/ udeleženca);
 • zaključni izpit, ki vključuje oddajo in predstavitev eseja iz teoretičnih vsebin, ter predstavitev lastnega kliničnega primera uporabe hipnoze (1 pedagoška ura/ udeleženca).
Izvajalci izobraževanja

Vodja študija je:

 • Mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor

Učiteljski in supervizorski tim:

 • Mag. Mojca Brezavšček, univ. dipl. psih., psihoterapevtka, supervizorka
 • As. dr. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, psihoterapevt, supervizor
 • Mag. Marija Kramer, univ. dipl. psih., psihoterapevtka, supervizorka
 • Mojca Studen, univ. dipl. fiz., psihoterapevtka, supervizorka
 • Zlatko Vršič, univ. dipl. soc. ped., psihoterapevt, supervizor
Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci prejeli diplomo za uporabo hipnoze v svoji praksi in naziv Hipnopsihoterapevt prve stopnje z navedbo vsebin in števila opravljenih ur izobraževanja.

Prijava, cena izobraževanja in splošni pogoji

Cena izobraževanja je 1.690 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj, blok seminarjev, kolokvija in izpita.

Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na transakcijski račun SIP (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana): SI56 3400 0101 6426 892 s pripisom namena »Izobraževanje hipnoza osnovno«.

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2024. Ob prijavi je potrebno plačilo 10 % kotizacije v znesku 169,00 eur.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 29. februarja 2024 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust na celotno kotizacijo v znesku 169,00 eur.

Vašo prijavo na izobraževanje oddate TUKAJ.

Ob prijavi mora kandidat na mail: marusa.zalokar@sfu-ljubljana.si predložiti pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. 

Za dodatne informacije o izobraževanju se obrnite na Marušo Zalokar, e-mail: marusa.zalokar@sfu-ljubljana.si ali na telefon: 041 830 851. 

 

Splošni pogoji

Plačilo: Ob prijavi na izobraževanje je potrebno poravnati 10% zneska kotizacije, 90% zneska kotizacije pa v 3 dneh po uvodnem srečanju, ki bo maja ali junija 2024 in na katerem se bo dokončno oblikovala skupina udeležencev izobraževanja.

V primeru plačila izobraževanja v več obrokih, udeleženec kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana. (mojca.tompa@sfu-ljubljana.si

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na mail neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zbrisali.