Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 03. 06. 2022

VPIS V PROGRAM DVOLETNEGA USPOSABLJANJA IZ SUPERVIZIJE V PSIHOTERAPIJI 2023-25

usposabljanje iz supervizije plakat

SFU Ljubljana razpisuje dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji. Prva generacija je usposabljanje uspešno zaključila leta 2018, druga pa ga zaključuje jeseni 2022, ob čemer organizatorji usposabljanja že načrtujemo nov dvoletni cikel usposabljanja, ki se bo začel januarja 2023.

 

Cilj usposabljanja

 

 • Širiti znanja in veščine s področja supervizije v psihoterapiji ter širiti mrežo supervizorjev psihoterapije v slovenskem prostoru,
 • razvijati tim supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana,
 • širiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana,
 • spodbujati dialog med različnimi psihoterapevtskimi pristopi.

 

Vsebina usposabljanja

Vsebine usposabljanja so razdeljene na skupne in specifične vsebine. Taka delitev ustreza sodobnim spoznanjem o pomenu skupnih dejavnikov v psihoterapiji in superviziji, ki k izidu terapevtskega in supervizijskega procesa prispevajo bolj, kot posamezni modeli, metode in tehnike.

V prvem desetmesečnem ciklusu se udeleženci usposabljanja v teoretičnem delu seznanijo z naslednjimi skupnimi vsebinami (skupnimi glede na različne psihoterapevtske pristope udeležencev usposabljanja):

 • transteoretični in skupni dejavniki v superviziji,
 • supervizija v psihoterapiji (razvoj, definicije, specifičnosti in etika),
 • temeljni modeli, metode in tehnike supervizije,
 • vzporedni proces in preplet odnosov v superviziji,
 • osnove individualne supervizije (specifičnosti, različni modeli),
 • učinki supervizije na supervizante in kliente - povratno informiranje v terapiji in superviziji,
 • intervencije v superviziji,
 • supervizijska aliansa in supervizijski odnos; motnje v aliansi in popravljanje motenj,
 • generični model supervizije v luči različnih pristopov.

V drugem desetmesečnem ciklusu udeleženci usposabljanja spoznajo naslednje skupne vsebine:

 • osnove skupinske supervizije (specifičnosti, različni modeli),
 • spodbujajoči in omejujoči dejavniki v superviziji, 
 • supervizija in psihotravmatologija: pristop, ki temelji na razumevanju travme; prepoznavanje in delo s sekundarno travmatizacijo terapevtov,
 • supervizija v živo.

Preostale teme drugega letnika so specifične vsebine, povezane s supervizijo v različnih psihoterapevtskih pristopih, v okviru katerih so se udeleženci usposabljanja usposabljali za psihoterapevtsko delo.

 

Pogoji za vključitev v usposabljanje

Vključijo se lahko kandidati, ki so:

- končali izobraževanje in usposabljanje iz psihoterapije (po merilih za samostojen poklic) in

- pridobili certifikat krovne organizacije psihoterapevtskega pristopa ali opravili zaključni izpit in

- po izpitu nabrali dve leti izkušenj oziroma opravili najmanj 600 ur psihoterapevtskega dela s klienti. Izjemoma se lahko vključijo tudi kandidati pred pretekom dveh let, v kolikor so opravili najmanj 900 ur psihoterapevtskega dela s klienti;

- izpolnili morebitne dodatne pogoje za vključitev v usposabljanje glede na svoj psihoterapevtski pristop.

V PRIJAVI mora kandidat predložiti pismo, v katerem opiše motiv za usposabljanje in predloži dokazila o zahtevanem obsegu aktivnosti v svoji psihoterapevtski praksi. Kandidati, ki bodo sprejeti, bodo dobili status oz. naziv »supervizor v usposabljanju«, zanje pa bodo skrbeli mentorji z nazivom »metasupervizorji«. Poleg metasupervizorjev, ki so na seznamu SFU Ljubljana, lahko supervizorji v usposabljanju predlagajo dodatne metasupervizorje, ki pa morajo biti izkušeni strokovnjaki v okviru svojega pristopa oz. lastne terapevtske in supervizijske prakse. 

 

Način dela in obveznosti supervizorjev v usposabljanju

Delo bo potekalo v skupini z 12 (največ 16) udeleženci. Srečanja celotne skupine bodo enkrat mesečno v obsegu pet šolskih ur (od 17h do 21h), razen v juliju in avgustu. Posamezna redna mesečna srečanja bodo sestavljena iz:

 • predavanj učiteljev,
 • vaj supervizijskih tehnik in metod dela,
 • predstavitev seminarskih tem, ki jih udeleženci pripravijo na podlagi samostojnega dela in
 • skupnih diskusij.

Vsakega supervizorja v usposabljanju bo njegov metasupervizor spremljal na rednih enournih (45 minut) mesečnih srečanjih skozi dve leti. Metasupervizije bodo potekale s supervizorjem pristopa, znotraj katerega supervizor v usposabljanju dela. Na ta srečanja bo supervizor v usposabljanju prinašal transkripte in/ali zvočne/video posnetke svojih seans s supervizanti.

V času dvoletnega usposabljanja bo moral supervizor v usposabljanju opraviti najmanj 60 supervizijskih seans (45 minut) z najmanj 2 supervizantoma in najmanj 20 ur (45 minut) z metasupervizorjem. V drugem letniku usposabljanja imajo lahko supervizorji v usposabljanju tudi supervizijske skupine s tremi supervizanti.

Pomembna novost programa novega cikla usposabljanja pa je uvedba t. i. Sinergetskega navigacijskega sistema (SNS) za povratno informiranje ter vodenje supervizijskega in terapevtskega procesa. Supervizorji v usposabljanju bodo tekom usposabljanja na podlagi pridobljenega znanja in suporta, pri vsaj enem supervizijskem procesu uporabljali SNS aplikacijo, ki jim bo na podlagi procesih podatkov in podatkov o učinkovitosti pomagala pri sledenju, načrtovanju in izboru ustreznih supervizijskih intervencij. 

Na podlagi dobrih izkušenj dosedanjih usposabljanj bodo supervizorji v usposabljanju spodbujeni tudi k oblikovanju t. i. »interne intervizijske skupine« (trojke, četvorke, lahko tudi manjše skupine), v katerih bodo lahko enkrat mesečno samostojno pilili spretnosti različnih supervizijskih intervencij, ki bodo predstavljena na skupnih srečanjih.

Supervizorji v usposabljanju bodo tako v dveh letih pridobili 90 ur teorije (3 ure teorije znotraj vsakega srečanja ter 1, 5 ure samostojnega mesečnega študijskega dela vsak dela) ter 140 ur izkustvenega učenja za supervizorja (na vsakem srečanju 2 uri vaj, 60 ur izvajanja supervizije, 20 ur srečanj z metasupervizorjem, 20 ur izkustvenega dela ob pripravi na metasupervizijska srečanja).

Kandidatom, katerih cilj je pridobitev licence za supervizorje na področju socialnega varstva, ki jih podeljuje Socialna zbornica Slovenije, bo v okviru dvoletnega usposabljanja omogočeno opravljanje dodatnih 40 ur izkustvenega učenja za supervizorja.  

Od supervizorjev v usposabljanju se na seminarjih pričakuje najmanj 80 % udeležba, redno izpolnjevanje obveznosti ter izdelava zaključne naloge ob koncu vsakega leta. Zaključna naloga obsega evalvacijo lastnega procesa, branje strokovne literature ter poročilo o supervizijskem procesu, na katerega poda odziv tudi metasupervizor.  

Zaključeno usposabljanje za supervizorja v psihoterapiji še ne zagotavlja direktne pridobitve licence za supervizorja znotraj posameznih pristopov, saj imajo ti avtonomijo pri določanju ostalih potrebnih pogojev. 

 

Tim učiteljev

Tim učiteljev je sestavljen iz učiteljev in supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov, ki bodo v vlogi metasupervizorjev omogočali supervizijo za različne pristope in pripravili poglobljene teoretične prikaze supervizijskih modelov svojih pristopov. Hkrati bodo predavali o različnih skupnih vsebinah (glej zgoraj). Tim sestavljajo:

 

 • doc. dr. Tatjana Rožič, psihoterapevtka in supervizorka relacijske družinske terapije, vodja usposabljanja,
 • mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, učitelj in supervizor sistemske psihoterapije ter psihoterapije otrok in mladostnikov, sovodja usposabljanja,
 • as. dr. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psihologije, psihoterapevtka psihoanalitične psihoterapije (ECPP), supervizorka pod supervizijo,
 • doc. dr. Tina Rahne Mandelj, psihoterapevtka in supervizorka relacijske družinske terapije,
 • dr. Boštjan Čampa, psihoterapevt in supervizor relacijske družinske terapije,
 • Tatjana Verbnik Dobnikar, psihoterapevtka in supervizorka geštalt terapije,
 • doc. dr. Emil Benedik, psihoterapevt in supervizor psihoanalitične terapije,
 • Lan Pečjak, socialni delavec in psihoterapevt, supervizor psihodinamske psihoterapije,
 • doc. dr. Lea Šugman Bohinc, psihoterapevtka in supervizorka sistemske psihoterapije,
 • dr. Katarina Možina, psihoterapevtka in supervizorka sistemske psihoterapije,
 • Jerica Penko, psihoterapevtka in supervizorka sistemske psihoterapije,
 • Ksenija Širnik, psihoterapevtka in supervizorka sistemske psihoterapije,
 • Božidar Popović, psihoterapevt in supervizor sistemske psihoterapije,
 • Zlatko Vršič, psihoterapevt in supervizor sistemske psihoterapije,
 • dr. Marino Kačič, psihoterapevt in supervizor sistemske psihoterapije,
 • prof. dr. Jože Ramovš, psihoterapevt in supervizor logoterapije,
 • Sandra Meško, psihoterapevtka in supervizorka transakcijske analize,
 • Tine Papič, psihoterapevt in supervizor jungovske psihoanalize,
 • Natalia Reteyum, psihoterapevtka in supervizorka jungovske psihoanalize,
 • Jani Bras, psihoterapevt in supervizor realitetne terapije.

 

V dogovarjanju smo še z nekaterimi supervizorji za druge pristope.

 

Termini usposabljanja

Prvo srečanje bo predvidoma decembra 2022 (točen datum bomo sporočili naknadno).  Namenjeno bo uvodnemu predavanju s predstavitvijo vsebin usposabljanja, oblikovanju edukacijske skupine, razdelitvi supervizorjev v usposabljanju metasupervizorjem. Nato bomo določili termine in vsebine za srečanja enkrat mesečno za prvi ciklus. Redni proces usposabljanja bo stekel z januarjem 2023.

 

Vrednotenje usposabljanja

Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo udeleženci prejeli potrdila z navedbo vsebin in števila ur.

 

Cena usposabljanja

Cena usposabljanja za eno leto oz. en ciklus je 900 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški in stroški predavateljev. Stroški metasupervizije se poravnajo sledeče:

 • v kolikor supervizor v usposabljanju supervidira specializante psihoterapije, ki delajo v okviru Ambulante SFU Ljubljana, poravna strošek metasupervizije SFU Ljubljana,
 • v kolikor supervizant v usposabljanju supervidira supervizante, ki delajo izven Ambulante SFU Ljubljana, se sam odloča v zvezi s ceno lastne storitve ter tudi sam poravna stroške metasupervizije.

Udeleženci plačajo kotizacijo na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana,  SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom za Usposabljanje supervizija.

Kandidatom, katerih cilj je pridobitev licence za supervizorje na področju socialnega varstva, ki jih podeljuje Socialna zbornica Slovenije, bo za dodaten program in obveznosti ustrezno prilagojena cena usposabljanja. Dogovor s SFU Ljubljana se bo oblikoval individualno na pripravljalnem srečanju pred začetkom prvega ciklusa usposabljanja po enakih postavkah, kot ostali program.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Ko se bo oblikovala skupina najmanj 10 kandidatov, bodo morali poravnati kotizacijo za prvi ciklus v višini 900 eur v 14 dneh po prejemu obvestila o prvem srečanju. V primeru plačila usposabljanja v več obrokih, kandidat kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije za prvi ciklus, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo za prvi ciklus. Usposabljanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na mail neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

 

Prijave na usposabljanje

Rok za oddajo prijave je 31. 12. 2022.

Prijava: izpolnite prijavnico na zadnji strani dokumenta in jo skupaj s prilogami pošljite na: neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije je na voljo Tatjana Rožič, tatjana.rozic@guest.arnes.si.