Close Menu

Psychotherapy training programmes

The training programmes of psychotherapeutic modalities are only available and taught in Slovene language.

The information on this page is therefore only available in Slovene language.

 

Stopnja študija in naziv

Študij se izvaja na SFU Ljubljana kot samostojni (za vpisane samo v specialistični študij) ali kot delni fakultetni program (za vpisane v fakultetni program). Študenti, ki zaključijo študij izbranega psihoterapevtskega pristopa, pridobijo (neakademsko) diplomo SFU Ljubljana ter nekateri pristopi še evropski certifikat pristojnega združenja (npr. ECPP). 

Naziv ob zaključku študija je vezan na zaključen psihoterapevtski pristop, npr.: sistemski psihoterapevt, psihoanalitični psihoterapevt, gestalt psihoterapevt itd.

Trajanje in obseg študija

Študij traja štiri leta oziroma osem semestrov.

Študij se lahko podaljša za čas, ki je potreben za pridobitev zahtevanih ur praktičnega dela (psihoterapevtske prakse pod supervizijo, supervizije in ur osebne izkušnje).

Struktura in časovni potek študija

Program specialističnega študija obsega teoretične vsebine, metode in tehnike psihoterapevtskega pristopa, psihoterapevtsko prakso ter osebno izkušnjo.

 

Teorija: 1. letnik je sestavljen iz splošnih vsebin, ki so skupne vsem specialističnim študijem ter iz specialnega dela, vezanega na posamezni psihoterapevtski pristop. Podrobneje so vsebine navedene pod opisi posameznih pristopov.

 

Praksa: Študenti morajo opraviti 160 ur prakse v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Del te prakse (vsaj 40 ur) opravijo v Ambulanti SFU Ljubljana.

Študenti nekaterih pristopov (npr. psihoanalitične psihoterapije) in fakultetni študenti, morajo opraviti tudi 140 ur psihiatrične prakse.

 V višjih letnikih specialističnega študija študenti začnejo s psihoterapevtsko prakso pod supervizijo; opraviti je potrebno minimalno 630 ur prakse pod vsaj 150 urami supervizije.

 

Osebna izkušnja: Vsak študent mora v času študija (na kateremkoli programu SFU Ljubljana) opraviti vsaj 250 ur osebne izkušnje. Oblike opravljanja te prakse se delno razlikujejo glede na pristop.

 

Študij poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek, sobota, nedelja) in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne/zvečer, v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

V  študijske programe specialističnih študijev se lahko vpiše:

  1. Kdor je končal študijski program psihoterapevtske propedevtike in ima visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).*
  2. Kdor se vpisuje v 3. letnik fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti in izbira psihoterapevtski pristop kot del predmetnika 3. letnika.   
  3. Kdor ima po sklepu Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana pravico opravljati psihoterapevtsko propedevtiko po skrajšane programu (gl. vpis v propedevtiko).

V vsakega izmed razpisanih psihoterapevtskih pristopov sprejmemo 15 kandidatov. Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest (do 20 na psihoterapevtski pristop).

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Navodila in zaključek študija

Študent pridobi zaključno specialistično diplomo, ko opravi vse obveznosti iz programa: izpite, ure prakse in osebne izkušnje. Posebne zahteve za zaključek pristopa so specifične pri posameznih pristopih.