Close Menu

Psychotherapeutic propaedeutics

The study programme of Psychotherapeutic propaedeutics is only available and taught in Slovene language.

The information on this page is therefore only available in Slovene language.

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SFU  Ljubljana lahko priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa posamezni študijski program.

 

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava Komisija za  študijske in študentske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov:

1) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, kandidati/ke to znanje izkazujejo s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.

2) Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SFU Ljubljana prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.

3) SFU Ljubljana lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.

Stopnja študija in akademski naziv

Študij se izvaja na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), kot delni fakultetni program. Študenti, ki zaključijo študij psihoterapevtske propedevtike, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva. Zaključni certifikat, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami (KT), pa jim omogoča nadaljevanje študija psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu.

Tako ob zaključku študija psihoterapevtske propedevtike diplomant ni psihoterapevt, temveč je to le prvi del psihoterapevtske izobrazbe.

Trajanje in obseg študija

Študij traja dva semestra.

Število kreditnih točk (KT): 43

Struktura in časovni potek študija

Študij poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek 16:00 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne ali ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

V  študijski program propedevtike se lahko vpišejo:

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti): strokovnjaki iz sorodnih področji: zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vsak študent po prijavi opravi tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske psihoterapije. Psihoterapevt, ki vodi seminar, lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor. 

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente (glej dokument Splošni pogoji za vpis).
 

Vpisnih mest na programu propedevtike je 20, vendar se Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest.

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Študijski program

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje delni program 1. in 2. letnika fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti. Vključuje  osnove psihoterapevtske znanosti:

 • znanstvene osnove biopsihosocialnega razvoja človeka,
 • psihopatologija in psihosalutologija,
 • dosežki nevroznanosti pomembni za psihoterapijo,
 • osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod,
 • raziskovalne metode,
 • pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in splošnih družbenih okvirov.

 

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v dveh oblikah:

 • Praksa v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Tistim, ki so ta del prakse opravili že v času prvega študija, na primer zdravniki, psihologi, socialni delavci, ta del prakse lahko priznamo.
 • Osebna izkušnja (osebnostna rast, delo na sebi, učna terapija), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da  mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.
Predmetnik in učni načrti

Učni načrti predmetov programa psihoterapevtske propedevtike so skladni z učnimi načrti predmetov na 1. stopnji fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti (bakalavreat) in si jih lahko ogledate tukaj.

 

Legenda: P = predavanje, V = vaje, S = seminar, PR = praksa, PS = praktični seminar, POR = praksa za osebnostno rast, KT = kreditne točke

 

Učne enote

Oblike

KT

Osnove psihologije

 

 

Splošna psihologija (I)

P

1,5

Teorije osebnosti

P

3

Socialna psihologija

P

1,5

Osnove medicine

Psihiatrija I

P

1,5

Nevroznanost

P

2

Uvod v medicinsko terminologijo

P

3

Prva pomoč

V

1

Psihoterapevtska znanost

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol I (uvod)

P

2

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol II (pristopi)

S

3

Psihoterapija kot znanost in kot poklic

P

2

Prakseologija

Oblike psihosocialnih intervenc (I)

S

4

Etika

P

3

Temeljni principi psihoterapevtske prakse

 

 

Uvod v zdravstveno in socialno varstvo

P

3

Praksa

Praksa v psihosocialnih ustanovah

PR

10,5

Tutorstvo in supervzija prakse

PS

1

Osebna izkušnja (Uvodni seminar)

POR

1

 

Diferencialni (skrajšani) program propedevtike

Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti) lahko propedevtiko opravijo:

– zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije.

 

V primeru, da kandidati v diferencialnem programu prepedevtike opravljajo le manjše število izpitov, lahko diferencialni program propedevtike opravljajo vzporedno specialističnim študijem. 

Cena diferencialnega programa se preračuna glede na opravljeno število kreditnih točk (1 KT = 77 EUR). Za število KT pri posameznem predmetu si oglejte predmetnik propedevtike.

On-line propedevtika

V študijskem letu 2023/24 bo na voljo opravljanje Psihoterapevtske propedevtike preko spleta. Prijava na študij poteka tako, kot za ostale študije, le da na vpisnem listu kandidati izberejo "on-line psihoterapevtska propedevtika".

Predmeti, urnik, predavanja, obveznosti študija in šolnina so enaki kot na programu, ki bo potekal s predavanji v predavalnici, drugačen bo le način spremljanja predavanj. Študentje on-line študija Psihoterapevtske propedevtike bodo poslušali predavanja, ki se bodo v živo odvijala v predavalnici z ostalimi študenti. Vsebine bodo spremljali preko spletne domene MS Teams. Predavanja se ne bodo snemala, zato se morajo študentje držati študijskega urnika.

Študentje, vpisani v on-line študij Psihoterapevtske propedevtike, se bodo predavanj, vaj in seminarjev udeleževali samo preko spleta. Izjema so naslednje obveznosti, ki jih bodo, zaradi narave vsebine ali izvedbe, morali opravljati v živo:

 • predmet Prva pomoč (na Zdravstveni fakulteti UL),
 • skupinska osebna izkušnja (uvodni vikend seminar; na SFU Ljubljana),
 • izpiti (na SFU Ljubljana).

Študentje morajo poskrbeti, da imajo kamero na računalniku, tablici ali telefonu vedno vključeno. 

Navodila in zaključek študija

Študent pridobi zaključni certifikat, ko opravi vse obveznosti iz programa: izpite, ure prakse in osebne izkušnje. Drugih obveznosti ob zaključku ni.