Specialistični študij psihoterapije

Specialistični študij psihoterapije

 

Specialistični študij na SFU Ljubljana poteka kot samostojni študij, v primeru, da ima študent že zaključeno katerokoli drugo fakultetno izobrazbo. Pogoj za vpis v specialistični študij, poleg omenjenega, je opravljen 1-letni študij Psihoterapevtske propedevtike oz. vpis v diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike.

Izmed psihoterapevtskih pristopov ponujamo izobraževanje naslednjih:

Pogoj, da se določen specialistični študij izvede, je vsaj 12 vpisanih študentov. 

Vpisni rok v specialistični študij v študijskem letu 2023/24 je 15. 6. 2023. Več o vpisnem postopku spodaj oz. na povezavi.

 

Enkrat na leto izvedemo tudi predstavitvene delavnice vsakega pristopa. V študijskem letu 2023/24 se bodo izvedle v naslednjih terminih:

22. 2. 2023

Psihoanalitična psihoterapija

PRIJAVNICA

1. 3. 2023

Integrativna psihoterapija

PRIJAVNICA

8. 3. 2023

Geštalt psihoterapija

PRIJAVNICA

15. 3. 2023

Analitična psihologija

PRIJAVNICA

22. 3. 2023

Sistemska psihoterapija

PRIJAVNICA

29. 3. 2023

Psihoterapija otrok in mladostnikov

PRIJAVNICA


Predstavitvene delavnice potekajo od 17.30 - 19.00, v živo na SFU Ljubljana, v predavalnici P7.

Za udeležbo na dogodku posameznem dogodku vas prosimo, da predhodno izpolnite prijavni obrazec. V začetku leta 2024 bodo objavljeni termini predstavitvenih delavnic za študijsko leto 2024/25.

Stopnja študija in naziv

Študij se izvaja na SFU Ljubljana kot samostojni (za vpisane samo v specialistični študij) ali kot specialistične vsebine fakultetnega program (za vpisane v fakultetni program). Študenti, ki zaključijo študij izbranega psihoterapevtskega pristopa, pridobijo specialistično diplomo SFU Ljubljana.

Naziv ob zaključku študija je vezan na zaključen psihoterapevtski pristop, npr.: sistemski psihoterapevt, psihoanalitični psihoterapevt, gestalt psihoterapevt itd.

Po končanem specialnem izobraževanju lahko kandidati zaprosijo tudi za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije (preko Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).

Trajanje in obseg študija

Specialistični študij traja štiri leta oziroma osem semestrov, od tega je prvo leto (dva semestra) Pripravljalno specialistično leto. 

Študij se lahko podaljša za čas, ki je potreben za pridobitev zahtevanih ur praktičnega dela (psihoterapevtske prakse pod supervizijo, supervizije in ur osebne izkušnje).

Del predmetnika 1. letnika je skupen za vse specialistične študije oz. psihoterapevtske pristope. Vsak pristop pa ima ločene bralne seminarje ter skupinsko osebno izkušnjo. Vsebine ostalih treh letnikov pa so specifične in so navedene v opisih posameznih psihoterapevtskih pristopov.

Vsi seminarji in osebna izkušnja na specialističnem študiju zahtevajo 100% obvezno prisotnost, saj gre za pomemben (študijski in osebni) proces. V primeru izostankov, se študenti dogovarjajo s predavatelji oz. primere obravnava KŠŠZ.

Struktura in časovni potek študija

Program specialističnega študija obsega teoretične vsebine, metode in tehnike psihoterapevtskega pristopa, psihoterapevtsko prakso ter osebno izkušnjo.

 

Teorija: Pripravljalni letnik je sestavljen iz splošnih vsebin, ki so skupne vsem specialističnim študijem ter iz pripravljalnega specialnega dela, vezanega na posamezni psihoterapevtski pristop. Nadaljnji trije letniki pa obsegajo specifične specialistične vsebine.

Praksa: Študenti morajo opraviti 140 ur psihosocialne prakse v okviru Ambulante SFU Ljubljana in 140 ur psihiatrične prakse.

V višjih letnikih specialističnega študija študenti začnejo s psihoterapevtsko prakso pod supervizijo; opraviti je potrebno minimalno 630 ur prakse pod vsaj 150 urami supervizije.

Osebna izkušnja: Vsak študent mora v času študija opraviti vsaj 250 ur osebne izkušnje. Oblike opravljanja in kvota se razlikujejo glede na pristop.

 

Študij poteka po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek, sobota, nedelja) in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne/zvečer, v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

V  študijske programe specialističnih študijev se lahko vpiše:

  1. Kdor je končal študijski program Psihoterapevtske propedevtike in ima visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).*
  2. Kdor ima po sklepu Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana pravico opravljati psihoterapevtsko propedevtiko po skrajšane programu (gl. vpis v propedevtiko).

V vsakega izmed razpisanih psihoterapevtskih pristopov sprejmemo max. 15 kandidatov. Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest (do 20 na psihoterapevtski pristop).

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Zaključek študija

Študent pridobi zaključno specialistično diplomo, ko opravi vse obveznosti iz programa: izpite, ure prakse in osebne izkušnje. Posebne zahteve za zaključek pristopa so specifične po posameznih pristopih.