Psihoterapevtska propedevtika

prvi koraki na področju psihoterapije

 

Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatna 4 leta).

S študijem v psihoterapevtskem pristopu lahko študenti nadaljujejo na SFU Ljubljana ali se vključijo v druge terapevtske šole. V Sloveniji je v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) trenutno združenih okoli 12 različnih terapevtskih šol. Članice SKZP morajo imeti usklajene izobraževalne standarde s SKZP in EAP (Evropskim združenjem za psihoterapijo).

Po končanem specialnem izobraževanju lahko kandidati prosijo tudi za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije.

Študenti lahko po zaključku programa Psihoterapevtske propedevtike zaključijo svoje izobraževanje in znanja koristno uporabijo na področjih, kjer profesionalno (npr. socialni delavec) oz. prostovoljno (npr. telefon v stiski in podobno) že delajo.

Cenik šolnine študijskih programov je dostopen na povezavi.
 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SFU  Ljubljana lahko priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa posamezni študijski program.

 

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava Komisija za  študijske in študentske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov:

1) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, kandidati/ke to znanje izkazujejo s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.

2) Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SFU Ljubljana prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.

3) SFU Ljubljana lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.

Stopnja študija in akademski naziv

Študij se izvaja na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana), kot delni fakultetni program. To pomeni, da študenti poslušajo izbrane vsebine iz prve stopnje fakultetnega programa Psihoterapevtska znanost.

Študenti, ki zaključijo študij Psihoterapevtske propedevtike, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva. Zaključni certifikat, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami (KT), pa jim omogoča nadaljevanje neformalnega študija psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu (specialistični študij psihoterapije).

Tako ob zaključku študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika študent ni psihoterapevt, temveč je to le prvi del na poti pridobitve izobrazbe za psihoterapevta.

Trajanje in obseg študija

Študij traja dva semestra (zimski: okt - jan, poletni: feb - sept).

Število kreditnih točk (KT): 48

Struktura in časovni potek študija

Študij poteka po shemi izrednega študija ob čet (16:30 - 20:30) in koncih tedna (petek 16:30 – 20:30, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne ali ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Vaje, seminarji, tutorske skupine in supervizijske skupine imajo obvezno 100% prisotnost.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

 

Vpis v študijski program Psihoterapevtska propedevtika je mogoč na dva načina:

1. V ŽIVO:

 • Vse študijske aktivnosti potekajo izključno v živo.
 • V primeru izrednih razmer (npr. zaradi epidemiološkega stanja v državi) so študijske aktivnosti lahko izvedene prek spleta.

2. ONLINE (*NOVO*) - se ne izvaja v 2022/23:

 • Vse študijske aktivnosti (z izjemo izvedbe izpitov) potekajo izključno v spletni obliki. Študentje, vpisani v online študij Psihoterapevtske propedevtike, se torej predavanj, vaj in seminarjev ne smejo udeleževati v živo.
 • Izvedba izpitov poteka le v živo.
Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

V  študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti): strokovnjaki iz sorodnih področji: zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vsak študent po prijavi opravi tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske psihoterapije. Psihoterapevt, ki vodi seminar, lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor. 

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente (glej dokument Splošni pogoji za vpis).
 

Vpisnih mest na programu propedevtike je 20, vendar se Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest.

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Študijski program

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje delni program 1. in 2. letnika fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti. Vključuje osnove psihoterapevtske znanosti:

 • znanstvene osnove biopsihosocialnega razvoja človeka,
 • psihopatologija in psihosalutologija,
 • dosežki nevroznanosti, pomembni za psihoterapijo,
 • osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod,
 • raziskovalne metode,
 • pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in splošnih družbenih okvirov.

 

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v dveh oblikah:

 • Psihosocialna praksa, katere namen jeda se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Tistim, ki so ta del prakse opravili že v času prvega študija, na primer zdravniki, psihologi, socialni delavci, ta del prakse lahko priznamo. Poteka v psihosocialnih ustanovah.
 • Osebna izkušnja (osebnostna rast, delo na sebi, učna terapija), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.
Predmetnik in opis modulov programa

Predmetnik programa Psihoterapevtska propedevtika si lahko ogledate v nadaljevanju. 

Legenda: P = predavanje, V = vaje, S = seminar, PR = praksa, PS = proseminar, OR = osebni razvoj (osebna izkušnja), KT = kreditne točke

 

Predmetnik 2021/22

Učne enote

Oblike

KT

Osnove psihologije

 

 

Splošna psihologija (I)

P

1,5

Teorije osebnosti

P

3

Socialna psihologija

P

1,5

Osnove medicine

Psihiatrija (I)

P

1,5

Nevroznanost

P

2

Uvod v medicinsko terminologijo

P

3

Prva pomoč

V

1

Psihoterapevtska znanost

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol I

P

2

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol II 

PS

3

Psihoterapija kot znanost in kot poklic

P

4

Prakseologija

Oblike psihosocialnih intervenc (I)

PS

4

Etika

P

3

Temeljni principi psihoterapevtske prakse

 

 

Uvod v zdravstveno in socialno varstvo

P

3

Praksa

Psihosocialna praksa

PR

10,5

Tutorska skupina

V

1,5

Supervizijska skupina

V 1,5

Osebna izkušnja (Uvodni seminar)

OR

2

 

Diferencialni (skrajšani) program PST propedevtike

Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti) lahko Psihoterapevtsko propedevtiko opravijo:

– zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije.

 

V primeru, da kandidati v diferencialnem programu Psihoterapevtske propedevtike opravljajo le manjše število izpitov, lahko diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike opravljajo vzporedno specialističnim študijem psihoterapije

Cena diferencialnega programa se preračuna glede na število kreditnih točk (KT) predmetov, ki jih mora študent opraviti (aktualni cenik SFU Ljubljana najdete na povezavi). Za število KT pri posameznem predmetu si oglejte predmetnik Psihoterapevtske propedevtike.

Zaključek študija

Študent pridobi zaključni certifikat, ko opravi vse obveznosti iz programa: izpite, ure prakse in osebne izkušnje. Drugih obveznosti ob zaključku ni.