Psihoterapevtska propedevtika

Psihoterapevtska propedevtika na SFU Ljubljana

 

Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente/ke (v nadaljevanju študente) pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatnih 6 let).

Študenti lahko po zaključku programa Psihoterapevtske propedevtike nadaljujejo s študijem na izbranem psihoterapevtskem pristopu SFU Ljubljana ali se vključijo v druge terapevtske šole. Znanja lahko koristno uporabijo tudi na področjih, kjer profesionalno (npr. socialni delavec) oz. prostovoljno (npr. telefon v stiski in podobno) že delajo.

S študijskim letom 2023/24 se je možno vpisati na on-line program. Več v zadnjem zavihku.

Cenik šolnine študijskih programov je dostopen na povezavi.

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

SFU  Ljubljana lahko priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki jih določa posamezni študijski program.

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava Komisija za  študijske in študentske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov:

1) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, študenti to znanje izkazujejo s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti s kreditnimi točkami.

2) Če je študent znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko SFU Ljubljana prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira SFU Ljubljana.

3) SFU Ljubljana lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu pred vpisom na študij Psihoterapevtske propedevtike.

Študent lahko vlogo za priznavanje vsebin poda ob vpisu na Psihoterapevtsko propedevtiko.

Stopnja študija in akademski naziv

Študij se izvaja na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana) kot delni fakultetni program. To pomeni, da študenti poslušajo izbrane vsebine iz prve stopnje fakultetnega programa Psihoterapevtska znanost.

Študenti, ki zaključijo študij Psihoterapevtske propedevtike, ne pridobijo akademskega naziva in tudi ne kakšnega drugega naziva. Zaključni certifikat, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami (KT), pa jim omogoča nadaljevanje neformalnega študija psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu (specialistični študij psihoterapije).

Tako ob zaključku študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika študent ni psihoterapevt, temveč je to le prvi del na poti pridobitve izobrazbe za psihoterapevta.

Trajanje in obseg študija

Študij traja dva semestra (zimski: okt - jan, poletni: feb - sept).

Število kreditnih točk programa 2023/24 (KT): 60

 

Opomba: Program Psihoterapevtska propedevtika v letu 2022/23 je obsegal 48 KT.

Struktura in časovni potek študija

Študij poteka po shemi izrednega študija ob čet (16:30 - 20:30) in koncih tedna (petek 16:30 – 20:30, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne ali ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Vaje, seminarji, tutorske skupine in supervizijske skupine imajo obvezno 100 % prisotnost.

Praktični del predmetnika študenti opravijo v dneh, ko ni organiziranih predavanj, vaj in seminarjev.

Študij lahko poteka tudi ob delu.

 

Vpis v študijski program Psihoterapevtska propedevtika je mogoč na dva načina:

1. V ŽIVO:

 • Vse študijske aktivnosti potekajo izključno v živo.
 • V primeru izrednih razmer (npr. zaradi epidemiološkega stanja v državi) so študijske aktivnosti lahko izvedene prek spleta.

2. ONLINE (*NOVO*): glej zavihek On-line propedevtika

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

Vpisnih mest je 20, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

V  študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti): strokovnjaki iz sorodnih področji: zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vsak študent po prijavi opravi tridnevni (petek – nedelja) uvodni seminar, ki poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske psihoterapije. Psihoterapevt, ki vodi seminar, lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor. 

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente (glej dokument Splošni pogoji za vpis).
 

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Študijski program

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje delni program 1. in 2. letnika fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti. Vključuje osnove psihoterapevtske znanosti:

 • znanstvene osnove biopsihosocialnega razvoja človeka,
 • psihopatologija in psihosalutologija,
 • dosežki nevroznanosti, pomembni za psihoterapijo,
 • osnove znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih metod,
 • raziskovalne metode,
 • pregled etičnih, pravnih, gospodarskih in splošnih družbenih okvirov.

 

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v dveh oblikah:

 • Osebna izkušnja (osebnostna rast, delo na sebi, učna terapija), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.
 • Psihosocialna praksakatere namen jeda se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Tistim, ki so ta del prakse opravili že v času prvega študija, na primer zdravniki, psihologi, socialni delavci, ta del prakse lahko priznamo. Poteka v psihosocialnih ustanovah. Opomba: V novem programu, ki se bo začel izvajati v letu 2023/24, psihosocialna praksa ni več del študijskih obveznosti študentov Psihoterapevtske propedevtike.
Predmetnik in opis modulov programa

Predmetnik programa Psihoterapevtska propedevtika si lahko ogledate v nadaljevanju. V letu 2023/24 predstavljamo prenovljen program.

Legenda: P = predavanje, V = vaje, S = seminar, PR = praksa, PS = proseminar, OR = osebni razvoj (osebna izkušnja), KT = kreditne točke

 

Predmetnik 2023/24

Moduli in predmeti

Oblika

KT

Osnove psihologije

 

 

Splošna psihologija

P

7

Razvojna psihologija P 3

Teorije osebnosti

P

3

Socialna psihologija

P

1,5

Osnove medicine

Psihiatrija (I)

P

1,5

Nevroznanost

P

2

Uvod v medicinsko terminologijo

P

3

Prva pomoč

V

1

Psihoterapevtska znanost

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol I

P

2

Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih teorij in šol II 

PS

3

Psihoterapija kot znanost in kot poklic

P

4

Temeljni principi psihoterapevtske prakse

Uvod v zdravstveno in socialno varstvo 

P 3

Psihodiagnostika

P 3

Rehabilitacija in specialna pedagogika

P 3

Prakseologija

Oblike psihosocialnih intervencij (I)

PS

9,5

Etika

P

8,5

Osebna izkušnja (uvodni seminar 20 ur) OR 2
SKUPAJ   60

 

Diferencialni (skrajšani) program PST propedevtike

Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti) lahko Psihoterapevtsko propedevtiko opravijo:

– zdravniki, psihologi, socialni delavci, specialni pedagogi in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije,

– strokovnjaki drugih disciplin, ki vložijo prošnjo* za pregled možnosti opravljanja diferencialnega programa na KŠŠZ in se jim po pregledu opravljenih vsebin lahko prizna vsaj 25 KT vsebin PST propedevtike.

Kandidat za študij izpolni vpisnico za Diferencialni program in jo oddajo v Referat SFU najkasneje do 31. 8. tekočega študijskega leta za vpis v naslednje študijsko leto. Vpisnici priložijo dokumente o pridobljeni izobrazbi, opravljenih predmetih na dotičnem študiju in učne načrte opravljenih predmetov. Na podlagi tega SFU Ljubljana pripravi pregled priznanih vsebin.

V primeru, da študent opravlja diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike, lahko vzporedno opravlja še specialistični študij psihoterapije

Cena diferencialnega programa je navedena v ceniku SFU Ljubljana, ki ga najdete na povezavi.
 

* V kolikor kandidat želi preliminarni pregled možnosti opravljanja diferencialnega programa PST propedevtike, lahko v Referat SFU zaprosi za pripravo pregleda sorodnosti že opravljenega študijskega programa s programom Psihoterapevtske propedevtike na SFU Ljubljana. Na e-naslov referata pošlje prošnjo z naslednjimi priloženimi dokumenti:

– o pridobljeni izobrazbi,

– o opravljenih predmetih na dotičnem študiju in učne načrte opravljenih predmetov,

– potrdilo plačila** priprave preliminarnega programa (cena priprave preliminarnega programa je navedena v ceniku SFU Ljubljana, ki ga najdete na povezavi; v primeru vpisa na študijski program se ta znesek odšteje od šolnine).

 

** Podatki za plačilo priprave preliminarnega programa:

SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana

Znesek: 50 eur

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

Koda plačila: STDY

Referenca: 00 datum plačila (npr. 21062023)

Namen plačila: dif. program

Banka: Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Bic banke: KSPKSI22XXX

Zaključek študija

Študent pridobi zaključni certifikat, ko opravi vse obveznosti iz programa: izpite, ure prakse in osebne izkušnje. Drugih obveznosti ob zaključku ni.

On-line propedevtika

V študijskem letu 2023/24 bo na voljo opravljanje Psihoterapevtske propedevtike preko spleta. Prijava na študij poteka tako, kot za ostale študije, le da na vpisnem listu kandidati izberejo "on-line psihoterapevtska propedevtika".

Predmeti, urnik, predavanja, obveznosti študija in šolnina so enaki kot na programu, ki bo potekal s predavanji v predavalnici, drugačen bo le način spremljanja predavanj. Študentje on-line študija Psihoterapevtske propedevtike bodo poslušali predavanja, ki se bodo v živo odvijala v predavalnici z ostalimi študenti. Vsebine bodo spremljali preko spletne domene MS Teams. Predavanja se ne bodo snemala, zato se morajo študentje držati študijskega urnika.

Študentje, vpisani v on-line študij Psihoterapevtske propedevtike, se bodo predavanj, vaj in seminarjev udeleževali samo preko spleta. Izjema so naslednje obveznosti, ki jih bodo, zaradi narave vsebine ali izvedbe, morali opravljati v živo:

 • predmet Prva pomoč (na Zdravstveni fakulteti UL),
 • skupinska osebna izkušnja (uvodni vikend seminar; na SFU Ljubljana),
 • izpiti (na SFU Ljubljana).

Študentje morajo poskrbeti, da imajo kamero na računalniku, tablici ali telefonu med predavanji vedno vključeno. V MS teamse se je potrebno prijaviti s svojimi imenom in priimkom. Predavanje se lahko spremlja le na eni napravi.

Zlorabo pravil bo obravnavala Disciplinska komisija.