FAQ - študij psihologije

Zakaj študirati psihologijo na SFU Ljubljana?

KER … 

… smo edina izobraževalna ustanova s programom Psihologije, kjer je obvezno delo na sebi

… je predmetnik oblikovan tako, da že med študijem razvijate veščine za kvalitetno delo v poklicu psihologa  

… imamo projekte, v katere se lahko vključujejo tudi študentje, kot je npr. Psihološka svetovalnica, kjer lahko študenti pridobivajo praktične izkušnje pri delu z ljudmi, prostovoljni projekt svetovanje po telefonu »Prisluhnem ti« (za posameznike v čustveni stiski), Psihologija za vsakogar – tematski večeri z gosti psihologi, snemanje podcastov, …

… prek projektov se povezujemo tudi z drugimi organizacijami psihologov v Sloveniji (npr. Društvo študentov Slovenije, Društvo psihologov Slovenije)

… imamo individualiziran pristop in nudimo podporo pri študiju

… smo podružnica avstrijske privatne Univerze Sigmunda Freuda, kar ponuja možnost semestrskih izmenjav na SFU Dunaj med študijem, udeležbo na mednarodnih predavanjih ter mreženj med posameznimi podružnicami (Linz, Berlin, Milano, Pariz).

… že na dodiplomskem študiju omogočamo praktično usposabljanje pod mentorstvom psihologa.

Kakšna je razlika med psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom?

Psihiater je strokovnjak, ki je zaključil študij medicine in pridobil naziv doktorja medicine, čemur je sledila specializacije iz psihiatrije. Psihiater diagnosticira in zdravi duševne motnje, pri tem pa lahko predpisuje zdravila in izdaja napotnice. Izvajajo lahko tudi svetovanja.

Psiholog je strokovnjak, ki je zaključil študij psihologije. Področje dela je zelo široko in raznoliko, okvirno posega na področja: šolstva, zdravstva, organizacije dela, socialnega varstva, športa, vojske in policije, civilne zaščite, ima pomembno vlogo v podjetjih, tržno-raziskovalnih agencijah, raziskovalnih institucijah, javni upravi, varstvenih ustanovah (vrtci, domovi za starejše občane, mladinski domovi, …). V splošnem se psiholog ob poglobljenem študiju nauči metod in tehnik dela z ljudmi, kot je svetovanje, moderiranje, izvajanje ter vrednotenje psihodiagnostike (testi in vprašalniki) ipd. Ni pa pristojen za predpisovanje zdravil.

Psihoterapevt je strokovnjak, ki je dokončal študij psihoterapevtske znanosti ali humanistične smeri, čemur je sledila specializacija izbrane smeri psihoterapije. Deluje v zdravstvenih zavodih ali samostojni praksi.  Ni pristojen za opravljanje psihološke diagnostike ali predpisovanje zdravil, ampak gre za zdravljenje s pogovorom.

Kaj so specifike programa Psihologije na SFU Ljubljana?

Študijski program Psihologije na SFU Ljubljana je obogaten z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina, ...) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz). Močan poudarek daje kvalitativnemu in kvantitativnemu raziskovanju v psihologiji in integraciji teh dveh pristopov.

 

Druge posebnosti študija Psihologije na SFU Ljubljana:

 

  • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA).
  • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju, tutorske skupine.
  • Učenje v manjših skupinah.
  • Oseben kontakt z učitelji in angažirano poučevanje.
  • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte.
  • Praktično usposabljanje iz različnih psiholoških področij je omogočeno že na dodiplomski stopnji.
  • Vaje samozavedanja (delo na sebi).
  • Vaje za razvoj veščin (moderiranje, timsko vodenje, krizne intervence, …)
  • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike, svetovanja in coachinga v Psihološki svetovalnici, ki deluje v prostorih SFU Ljubljana.

INFORMACIJE O VPISU

Kakšni so pogoji za vpis na študij Psihologije na SFU Ljubljana?

Študijski program Psihologije je namenjen vsem, ki jih zanimajo različna področja psihologije ter izpolnjujejo pogoje za vpis, ne glede na izobrazbo in starost.

Več o pogojih vpisa, si lahko preberete na povezavi oz. pod opisi študijskih programov Psihologije.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpis v študijske programe SFU Ljubljana poteka predvidoma v okviru treh vpisnih rokov (v mesecu marcu, juniju in avgustu). Drugi in tretji vpisni rok se odpreta v kolikor niso vsa mesta na študijskih programih že zasedena  - zadnji vpisni rok poteka do 30.9. oz. do zapolnitve študijskih mest na programu.

Datume aktualnih vpisnih rokov najdete na povezavi.

Kaj je uvodni seminar?

Vsak študent, ki se vpisuje v študij Psihologije na SFU Ljubljana, se po prijavi udeleži uvodnega seminarja (v obsegu 10 ur, praviloma petek in sobota) v obliki delavnic in vaj. Seminar vodijo izkušeni psihologi. Namen uvodnega seminarja je seznanitev z delom v skupini, s spoznavanjem sebe, kar je pomembno za strokovni razvoj. Seminar ponuja študentom priložnost in izkušnjo, da se seznanijo z načinom študija in njihovim bodočim poklicem. Prav tako se na uvodnem seminarju preveri študentovo pripravljenost, ustreznost in zmožnosti za samoreflektivno delo na sebi in sodelovanje v skupini, kar sta pomembni kvaliteti za nadaljnje delo in jih bodo bodoči študenti razvijali tudi v času študija. Uvodni seminar predstavlja prvi kriterij spremljanja strokovnega razvoja. Udeležba na uvodnem seminarju je obvezna. Vsak vodja (lahko s sovodjem) seminarja po koncu seminarja poda mnenje o osebnostni opremljenosti udeležencev oz. določi dodatne pogoje za sprejem na študij.

Uvodni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med junijem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku enega tedna po uvodnem seminarju prejme obvestilo ali je sprejet v program.

Kdaj sem uradno sprejet_a na SFU Ljubljana?

Na SFU Ljubljana ste uradno sprejeti, ko po uvodnem seminarju prejmete potrditev po elektronski pošti in v Referatu za študentske in študijske zadeve podpišete pogodbo o študiju.

Zaključujem/zaključil_a sem študij na 1. stopnji in bi se želel/a vpisati na magistrski študij psihologije na SFU Ljubljana?

Ob vpisnici v študijski program je potrebno predložiti dokazali o opravljenih obveznostih (potrjen indeks oz. izpis ocen, učne načrte, kopijo diplomske listine itd.), ki so potrjene s strani referata vaše fakultete. Komisija Fakultete za Psihologijo Univerze Sigmunda Freuda, vam lahko po strokovnem pregledu vaših obveznosti pripravi diferencialni program za manjkajoče obveznosti, ki ga je potrebno opraviti za vpis v magistrski študij. Pogoj, da se izdela diferencialni program, je zaključen soroden študijski program, ki se v vsaj 50 ECTS kreditnih točkah prekriva z vsebinami v predmetniku študija  na SFU Ljubljana (npr. Socialno delo, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagogika in Andragogika, Biopsihologija, …).

V naslednjem študijskem letu bo SFU Ljubljana vpisovala prvo generacijo študentov magistrskega programa Psihologije. Pogoje za vpis si lahko preberete v opisu programa.

Ali se lahko na študij vpišejo tudi tujci?

Na SFU Ljubljana se lahko vpišejo tujci skladno s predhodnim dogovorom, z ustrezno izobrazbo in ustreznim znanjem slovenskega in angleškega jezika.

Kje lahko overim kopijo spričevala?

Kopijo spričevala lahko overite:

- brezplačno (za potrebe izobraževanja) na kateri koli upravni enoti ali

- pri notarju, ki strošek overitve zaračuna.

STROŠKI

Kakšna je cena posameznih študijskih programov in kakšne so možnosti plačila?

Aktualen cenik SFU Ljubljana je dostopen na povezavi.

Cene se razlikujejo glede na stopnjo študijskega programa in leto vpisa. Šolnino je možno poravnati v enkratnem znesku, dveh obrokih ali dvanajstih obrokih. Svoje želje označite na vpisnici oz. lahko dokončno določite pri podpisu pogodbe. Z enim zneskom lahko poravnate tudi šolnino za celotno stopnjo, pri čemer vam nudimo 7% popust.

Imajo študentje tekom študija še kakšne dodatne stroške in koliko ti stroški znašajo?

Predvideni dodatni stroški so navedeni po posameznih študijskih programih. Na programu Psihologija dodaten strošek predstavlja le enkratna vpisnina (ob prvem vpisu) in Članarina ÖH (41,40 eur/letnik).

Opomba: Cene se lahko spremenijo glede na študijsko leto. Veljavni cenik SFU Ljubljana najdete na povezavi.

INFORMACIJE O POTEKU ŠTUDIJA

Kako poteka študij na SFU Ljubljana?

Večina študijskih obveznosti poteka ob popoldnevih med tednom, (začetek med 15h in 16h) po 5 ali 6 pedagoških ur ter ob sobotah (začetek ob 9h), med 5 do 10 pedagoških ur.

Za urnik opravljanja prakse se študentje dogovorijo sami.  Na dodiplomskem programu je praksa izbirna, na magistrski stopnji pa je praksa obvezna in je del predmetnika v drugem letniku.

Študij na SFU Ljubljana zato lahko poteka tudi ob delu. Študij je kompakten in zgoščen. Po vsakem izvedenem predmetu sledi izpit, kar omogoča študentom, da sproti opravljajo študijske obveznosti.

Ali so predavanja obvezna?

Večina predmetov ima obvezno prisotnost, kar omogoča višjo kvaliteto študija.

V katerem jeziku potekajo predavanja na SFU Ljubljana?

Predavanja na SFU Ljubljana potekajo večinoma slovenskem jeziku. Nekatera predavanja potekajo v angleščini, v drugih tujih jezikih pa ne. Je pa v angleščini precej študijske literature. Pogoj za vpis v študij je zato precej dobro znanje angleščine. Glede na izkušnje je nivo znanja angleščine na splošni maturi zadovoljiv.

Ali imam kot študent_ka SFU Ljubljana status študenta in kakšne so moje ugodnosti?

Študent SFU Ljubljana je zavarovan kot družinski član vse do konca študijskega leta, v katerem dopolni starost 26 let. Obvezno zdravstveno zavarovanje mu v tem primeru krije celotno vrednost zdravstvenih storitev. S statusom študenta lahko opravlja študentsko delo in koristi vse ugodnosti, ki jih prinaša študentska izkaznica, razen študentske prehrane.

Ali so v okviru študija na SFU Ljubljana možne študijske izmenjave (Erasmus+ ipd.)?

Študijske izmenjave so možne tako v sklopu programa Erasmus+ kot tudi znotraj dunajske Univerze Sigmunda Freuda. Predavanja na Dunaju (v okviru izmenjave) potekajo v angleščini. 

 

Koliko časa traja študij?

Fakultetni študij Psihologije na 1. stopnji traja 3 leta, na  2. stopnji pa 2 leti.

Kdaj se prične študijsko leto?

Študijsko leto se prične 1. oktobra in se zaključi 30. septembra, predavanja novega študijskega leta pa se lahko pričnejo že v zadnjih dnevih septembra (če se izkaže, da gre za vikend).

Kdaj so znani urniki študijskih programov?

Urniki za tekoče študijsko leto so predvidoma znani pred pričetkom študijskega leta (v sredini meseca septembra) za zimski semester ter v drugi polovici januarja za letni semester.

ZAKLJUČEK IN NADALJEVANJE

Ali je diploma pridobljena na SFU v Sloveniji veljavna?

Fakultetni študij se izvaja skladno s slovenskim Zakonom o visokem šolstvu, v skladu s transnacionalnim izobraževanjem, na podlagi tretjega odstavka, 33. člena.  

Diplomantke in diplomanti Psihologije prejmejo avstrijske diplome, ki so veljavne evropske listine.

Ali moram v Sloveniji nostrificirati SFU diplomo pridobljeno na študijskem programu Psihologija?

Nostrifikacija tujih diplom v Sloveniji, kot je bila v preteklosti, ni več potrebna oz. predvidena.

Po potrebi (npr. zaradi zahteve delodajalca, nadaljevanje izobraževanja na drugi instituciji, prijavi na Zavod za zaposlovanje itd.) lahko tujo diplomo vložite v postopek vrednotenja izobraževanja na ENIC-NARIC , ki poda mnenje informativno-svetovalne narave o tujih listinah o izobraževanju. Več na strani MIZŠ.

Za diplomsko listino pridobljeno na dodiplomskem (bakalavreat) študiju Psihologije na SFU Ljubljana, je bilo v letu 2022 izdano mnenje informativno-svetovalne narave s strani ENIC-NARICA, v katerem so navedli, da je po stopnji izobrazbe prva stopnja univerzitetnega visokošolskega programa Psihologija na SFU Ljubljana primerljiva prvo stopnjo univerzitetnega visokošolskega izobraževanja (VII raven po SOK oz. VIII raven po EOK) slovenskega šolskega sistema.

Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem študiju na SFU Ljubljana?

Zaposlitvene možnosti za psihologe so široke. Ti se lahko zaposlijo v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, socialnem varstvu (centri za socialno delo), zasebnih ali javnih socialnovarstvenih zavodih. Poklic psihologa lahko študenti opravljajo po končani 2. bolonjski stopnji študija Psihologije. Gre za akreditiran program, ki posameznika opremi za samostojen poklic psihologa. Za delo v javnih institucijah v Sloveniji je zahtevan dodaten strokovni izpit iz področij: šolstva, socialnega varstva in zdravstva, kar velja tudi za psihologe, ki študij zaključijo na eni izmed slovenskih univerz.

Pridobitev ENIC-NARIC-ovega mnenja informativno-svetovalne narave bi npr. potrebovali za prijavo na zavod za zaposlovanje, na razpis v slovenski javni upravi, za opravljanje strokovnega izpita iz socialnega varstva, šolstva in zdravstva, v nekaterih primerih za vpis na magistrsko stopnjo na javni slovenski univerzi ipd. Kar se tiče uporabe mnenja na trgu dela (v Sloveniji) končno odločitev glede zaposlitve seveda sprejme delodajalec, ki določa pogoje za zaposlitev in poleg formalne izobrazbe upošteva tudi kompetence, veščine in dodatna znanja kandidata.

Ali so skupine v letnikih manjše kot običajno?

Skupine so zaenkrat manjše, kar omogoča še bolj poglobljeno in individualizirano delo. V kolikor se bo vpis povečal, bomo še vedno zagotovljali kvalitetno izvedbo vaj posameznih predmetov v obliki manjših skupin.

Ali obstaja starostna omejitev za vpis na študij psihologije?

Starostne omejitve ni. V študijski program se vpišejo tudi posamezniki, ki že imajo pridobljeno izobrazbo z drugih področij. Vsak, ki radovednost ohranja vse življenje, je dobrodošel.

Se lahko zaposlimo v Sloveniji z avstrijsko akreditacijo študijskega programa?

V Sloveniji ste brez dodatnih postopkov zaposljivi v zasebnem sektorju. V kolikor bi se želeli zaposliti v javnem sektorju, mora posameznik vložiti listino v postopek vrednotenja izobraževanja na ENIC-NARIC center, ki izda mnenje o izobraževanju informativno-svetovalne narave.

Kdaj in kje se izvajajo predavanja in vaje?

Predavanja in vaje se izvajajo 3-4 delovne dni v popoldanskem terminu in v soboto – polovica dneva ali cel dan. Predavanja se izvajajo v prostorih SFU Ljubljana, na Trubarjevi cesti 65. Študij je kompakten in zgoščen. Po vsakem odpredavanem predmetu sledi izpit, kar omogoča študentom, da sproti opravljajo študijske obveznosti.

Kaj so posebnosti študija psihologije napram psihoterapevtski znanosti?

Psihologija kot veda ponuja širino. Tekom študija študent spoznava vsa področja znotraj dane vede: šolsko, socialno, klinično, zdravstveno, organizacijsko, kadrovsko, svetovalno psihologijo. Psihologija je interdisciplinarna in empirično merljiva znanstvena veda. Psihoterapija pa daje poudarek  razumevanju globine človeka, prepoznavanju čustev in čustvenih procesov, vzorcev, misli, senzitivnosti, občutka za varnost v odnosih, empatije in se osredotoča predvsem na razvoj človeka kot individuuma.

Ali je v študij vključena praksa?

Seveda, praktično usposabljanje je v 3. letniku dodiplomskega študija Psihologije izbirne narave, na podiplomskem študiju pa je obvezno. Inštitucije za opravljanje študijskega usposabljanja priskrbi SFU Ljubljana, odprti pa smo za predloge in želje študentov..