enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Bakalavreat Psihologije

SFU Ljubljana v letu 2018/19 razpisuje nov študijski program Psihologija, ki bo potekal na 1. in 2. stopnji. Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). Program Psihologije na prvi stopnji se bo začel  izvajati oktobra 2018.

Fokus novega SFU študijskega programa je na aplikativni/ uporabni vlogi psihološkega raziskovanja in poučevanja. To neposredno povezovanje psihološke prakse z akademskim delom spodbuja tako poklicno kot osebno rast študentov in omogoča boljšo pripravo na kasnejšo zaposlitev. Eden izmed ključnih ciljev je ponuditi študentom  široko perspektivo in teoretični kontekst, ki zajema filozofsko epistemološko refleksijo,  sociologijo, kulturologijo, antropologijo in zgodovino ter s tem  vključevanje novih konceptov, npr. tistih, ki presegajo paradigmo ene  osebe in spodbujajo k reševanju  aktualnih družbenih problemov.

Lepo vabljeni k vpisu!

Več o programu študija Psihologije

Razlogi za oblikovanje programa študija Psihologije

Bolonjska reforma visokošolskega izobraževanja je tudi slovenskim fakultetam naložila kvalitativne reforme študijskih programov. Psihološki inštituti in fakultete so se na te razvojne izzive odzvali zelo različno, SFU univerzi pa so odprli nove priložnosti za odzivanje na razvojne izzive skozi perspektivo kulturoloških in družbenih študij.

Na praktično usposabljanje orientirane sodobne humanistične in družboslovne znanosti botrujejo tako odločitvi, da poskuša kurikulum novega študijskega programa Psihologija krepiti povezanost:

 • znanstvenega raziskovanja in prakse (aplikativnega vidika stroke),
 • znanstvenoraziskovalnih praks in poučevanja,
 • različnih pojavov in njihovega teoretičnega reflektiranja. 

Študijski program je obogaten tudi z integracijo dognanj drugih kulturoloških in družboslovnih ved (sociologija, antropologija, zgodovina..) in v temelju izhaja iz bogate zgodovine klasične psihologije, ki je gradila svoje temelje prav v avstrijskem kulturnem okolju (Dunaj, Graz).    

Prvostopenjski študij psihologije tako konceptualno temelji na perspektivah kulturoloških in družbenih študij in predstavlja jasno alternativo mainstream akademski psihologiji, temelječi na standardih naravoslovnih znanosti. 

Refleksija filozofskih in epistemoloških predpostavk v ozadju akademske psihologije prinaša tudi razumevanje, da je zatečeno stanje te znanstvene discipline rezultat zgodovine in naključnosti in ne dejanskih družbenih potreb. Ta vpogled tako odpira prostor za alternativno konceptualizacijo discipline kot take.

 

Načrtovana znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihologije na SFU Ljubljana

 

 • Vpliv vrednostnih orientacij na zdrav življenjski stil slovenskega prebivalstva,
 • Psihično blagostanje prebivalstva v Sloveniji in njegovi korelati,
 • Preverjanje učinkovitosti psihološkega svetovanja na različnih področjih (zdravstvo, šolstvo idr.),
 • Raziskovanje stilov vodenja v slovenskih podjetjih,
 • Raziskovanje organizacijske kulture v slovenskih podjetjih in njen vpliv na uspešnost podjetja.

 

Prednosti študija na SFU Ljubljana

 

 • Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA)
 • Angažirano poučevanje in raziskovanje
 • Individualizirani pristopi, podpora pri študiju
 • Učenje v manjših skupinah
 • Oseben kontakt z učitelji
 • Zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte
 • Praktično usposabljanje iz psihološkega svetovanja od prvega semestra dalje
 • Učna izkušnja (delo na sebi, osebna terapija)
 • Pridobivanje praktičnih izkušenj na področju klinično-psihološke diagnostike in svetovanja v SFU psihoterapevtski ambulanti
Stopnja študija in akademski naziv

Študij poteka na bakalavreatski ravni. Koncept študija je načrtovan tako, da omogoči diplomantom in diplomantkam, ki so uspešno zaključili študij, vpis na drugo stopnjo študija Psihologije.

Diplomantke in diplomanti zaključijo študij z nazivom: Bachelor of Science (BSc)

 

Trajanje in obseg študija
 • 3- letni dodiplomski program.
 • Smeri: brez specializacije z namenom zagotavljanja čim večje mobilnosti med programi 1. in 2. Bolonjske stopnje. 
 • Pridobljena znanja: osnovna znanja in veščine s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti.

 

Število kreditnih točk: 180 

Organizacija študijskih obveznosti

Študijske obveznosti bodo predvidoma potekale ob popoldnevih med tednom (16:00 - 20:00), petkih popoldan (16:00 - 20:00), sobotah (9:00 - 18:00) in po potrebi ob nedeljah.

Pogoji za vpis študentov in merila za sprejem

Osnovni pogoji

 

 1. opravljena splošna matura;
 2. končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995;
 3. enakovredno izobraževanje v tujini.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke 1. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v 3. in 4. letniku (40%) in splošnega učnega uspeha pri maturi (60%).

 

Dodatni pogoji

 

 1. dovolj dobro znanje angleškega jezika;
 2. motivacijsko pismo;
 3. opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije;
 4. udeležba na tridnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira FPZ SFU Ljubljana v času od vpisa do začetka predavanj v tekočem študijskem letu.

 

Kandidat bo sprejet, če njegov sprejem podpreta član sprejemne komisije in vodja seminarja.

Predmetnik in učni načrti

V okviru dodiplomskega študija Psihologije na SFU Ljubljana se bodo izvajali naslednji moduli:

 

Modul 1: Splošna psihologija (22 KT)

Modul 2: Razvojna in edukativna  psihologija (10 KT)

Modul 3: Socialna  psihologija (10 KT)

Modul  4: Psihološka diagnostika (10 KT)

Modul 5: Raziskovalne metode v humanističnih in socialnih vedah (42 KT)

Modul 6: Ključne znanstvene  kompetence (15 KT)

Modul 7: Osnove za interdisciplinarno in transdisciplinarno delo  (30 KT)

Modul 8: Psihološka znanja za ravnanje (25 KT)

Modul 9: Diplomska  naloga (16 KT)