enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Child and adolescent psychotherapy

The official title of the psychotherapeutic modality: Child and Adolescent Psychotherapy

Program duration: 1 + 3 years (training programme) // 3 years (specialisation as a part of academic study programme)

Title acquired: Psychotherapist for children and adolescents

 

otroka

 

 

Modality description

 

Psychotherapy for children and adolescents requires a special set of skills which are essential for effective psychotherapy work for the specific reasons listed below:

 

  • Therapist (an adult) and patient (a child/a youth) are less equal than in therapist and patient in ‘’adult’’ psychotherapy.
  • Psychotherapists working with children and adolescents must therefore be "multilingual" - they must be able to use forms of communication that are age appropriate and adjusted to developmental specifics of each individual. That includes non-verbal forms of communication (e.g. playing, drawing, painting etc.) as well as the use of symbols and metaphors in verbal communication (e.g. working with fairy tales and stories).
  • Children and adolescents are more dependent on their narrow and wider social environment than adults. Therefore, various aspects of the relationship between a psychotherapist and child's closest confidants have to be included in the psychotherapy of children and adolescents.

Psychotherapists of children and adolescents have to acquire multidisciplinary and modality independent basic knowledge and additionally build a more specific knowledge related to the children and adolescent psychotherapy modality. Psychotherapists of children and adolescents have to obtain multidisciplinary basic knowledge in the field of physical, emotional, cognitive and social development. They also need to be familiar with specific issues related to the developmental period of childhood and adolescence and what kind of developmental disorders may occur in that period.

The training in psychotherapy of children and adolescents is organized similarly to other psychotherapeutic modality trainings offered at SFU Ljubljana. The students of the bachelor study programme of Psychotherapy science can choose the specialisation of the modality of psychotherapy of children and adolescents modality in their 3rd year of studies, which they continue in the master studies of Psychotherapy science. Graduates of psychotherapy related disciplines (e.g. social work, special pedagogy, social pedagogy, psychology, biopsychology, and medicine) have a possibility to enrol in the modality training of psychotherapy of children and adolescents after they finish the required differential study program at SFU Ljubljana.

The training in child and adolescent psychotherapy at SFU Ljubljana provides theoretical and practical knowledge to perform psychotherapy for children and adolescents.

 

(foto: Pixabay)

Modality specifics

Študij psihoterapije otrok in mladostnikov se mora poleg posebnih teoretičnih znanj že v okviru multidisciplinarnega osnovnega znanja osredotočiti na posebnosti prepletajočih se odnosov med psihoterapevtom za otroke in mladostnike ter odraslimi zaupnimi osebami povezanimi z otroki in mladostniki ter tako ostati v neposredni povezavi s temeljnimi vprašanji osredotočenimi na okvir obravnave pacienta.

Ravno tako kot psihoterapija za odrasle tudi psihoterapija otrok in mladostnikov ni "enotna psihoterapija", temveč se je oblikovala specifično v okviru različnih psihoterapevtskih šol. Zato morajo biti psihoterapevti otrok in mladostnikov sposobni upoštevati, povezovati in integrirati različne psihoterapevtske šole oz. pristope.

Psihoterapija otrok in mladostnikov ni namenjena le otrokom in mladostnikom s psihopatološkimi motnjami, temveč išče v okviru psihoterapevtske znanosti tudi odgovore na vprašanja povezana z vzgojo. S tem prispeva k optimizaciji zaščitnih dejavnikov, ki omogočajo boljšo preventivo. S tega vidika psihoterapija otrok in mladostnikov posega tudi na področje pedagogike.

Ti vidiki so na kratko navedeni v nadaljevanju.

 

1.1 Posebna znanja potrebna za psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov

Psihoterapevt otrok in mladostnikov ne sme imeti le psihoterapevtskega znanja, temveč mora poznati tudi razvojno psihologijo, saj bo lahko le tako uspešno delal z otroki in mladostniki. Psihoterapevt mora poznati stopnje čustvenega in kognitivnega razvoja, saj bo lahko le tako izbral izraze, ki ustrezajo otrokovemu razumevanju govora in po drugi strani tudi razumel otrokovo govorico. Psihoterapevt mora biti seznanjen s stopnjami razvoja mišljenja, da bo lahko upošteval otrokov način mišljenja in njegovo sposobnost predstavljanja in abstraktnega razmišljanja. Znanje o poteku socialnega razvoja, moralnih sodbah in socialnih kompetencah je prav tako nujni pogoj za vzpostavitev dialoga pri komunikaciji z otrokom.

Pri tem ne zadošča poznavanje tipičnega poteka razvoja in znanje o sosledju glavnih razvojnih faz otroka. Psihoterapevt otrok in mladostnikov mora biti seznanjen tudi z odkloni od "razvojnih standardov", kot so denimo izolirani ali omejeni zaostanki v razvoju govora in motorike ter težave pri osvajanju tehnike branja, pisanja in računanja, saj bo le tako znal ustrezno upoštevati njihov vpliv na otrokov psihični razvoj.

 

1.2 Posebna govorica pri psihoterapevtski obravnavi otrok in mladostnikov

Dejstvo, da pri psihoterapiji otrok in mladostnikov obstaja manjša enakost med terapevtom in pacientom v primerjavi s psihoterapijo za odrasle, zahteva posebne tehnike intervencij. Psihoterapevti otrok in mladostnikov morajo biti zato sposobni pri svojem delu uporabljati oblike komunikacije, ki so primerne starosti in razvojnim posebnostim, torej tudi neverbalne oblike izražanja kot so na primer igranje, risanje in barvanje, v verbalni komunikaciji pa morajo tako pri razumevanju kot tudi pri govoru znati uporabljati simboliko in metafore, kot je denimo delo s pravljicami in zgodbami. Psihoterapevt otrok in mladostnikov mora biti sposoben "govoriti" v komunikacijski obliki, ki jo izbere otrok, torej se mora znati igrati s predmeti, pa tudi s fantazijo in metaforami.

 

1.3 Posebne odnosne kompetence pri psihoterapiji otrok in mladostnikov

Odvisnost otrok in mladostnikov od njihovega ožjega in širšega socialnega okolja igra bistveno in oblikovalno vlogo v psihoterapevtskem procesu. Starši in okolje morajo biti v psihoterapiji udeleženi. Ta nujna pritegnitev staršev pa je povezana s pripravljenostjo staršev oziroma skrbnikov, ki presega formalno privolitev v okvir obravnave. Vidiki odnosov med psihoterapevtom in zaupnimi osebami otrok so del psihoterapije otrok in mladostnikov, ker se ne vzpostavi le odnos terapevt - otrok, temveč tudi odnos med terapevtom in otrokovimi zaupnimi osebami. Psihoterapevt mora upoštevati, pretehtati in oblikovati tudi to raven - proces oblikovanja odnosa z otrokovimi starši. 

 

1.4 Posebni etični pogoji pri psihoterapiji otrok in mladostnikov

Upoštevati in pretehtati je potrebno posebnost psihoterapevtske obravnave otrok in mladostnikov iz etičnega vidika in moralnih pravil, ki veljajo v psihoterapevtski obravnavi,  še zlasti ob upoštevanju dejstva, da predstavlja psihoterapija otrok in mladostnikov obliko terapije za varovance oz. varovanke.

Prav dolžnost poklicne molčečnosti psihoterapevtov za otroke in mladostnike postavlja slednje vedno znova pred poseben izziv, ko gre za posredovanje podatkov skrbnikom otrok in mladostnikov. (bolj izčrpno glej Sindelar, B. (2011). Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. V B. Rieken, B. Sindelar, & T. Stephenson, Psychoanalytische Individualpsychologie in Theorie und Praxis. Psychotherapie, Pädagogik, Gesellschaft (S. 275-305). Wien - New York: Springer.)

Lecturers

Mag. Miran Možina, psychiatrist (MD) and systemic psychotherapist, head of the modality study programme

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, psychologist and psychotherapist

Doc. dr. Bernard Stritih, psychologist and psychotherapist

Dr. Albert Mrgole, psychologist and systemic psychotherapist

Heliodor Cvetko, psychologist and integrative gestalt psychotherapist

As. Jernej Vidmar, clinical psychologist and CBT psychotherapist

Nada Žanko, psychologist and TA psychotherapist

Zrinka Žauhar, psychologist and psychotherapist

Zlatko Vršič, social pedagog adn systemic psychotherapist

and others...

Head of the modality and contact

Contact and head of the modality: mag. Miran Možina, dr. med.

E-mail: miranmozina.slo@gmail.com

Phone:  +386 (0)41 748 812

 

For all the questions related to the studies and personal dillemas that cannot be either resolved with the teachers of the study programme or the student office of SFU Ljubljana, one can contact the head of the modality.