enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki študentov fakultete, ki jih študentje izvolijo na način, določen s Pravilnikom o izvolitvi, organizaciji in delu Študentskega sveta in o izvolitvi predstavnikov študentov v organih fakultete. Vsak  študijski  program  in  vsak  letnik  študija  ima  praviloma v  študentskem  svetu  vsaj  enega predstavnika. Študentski svet ima predsednika in najmanj devet članov, ki jih izvolijo študentje na zboru študentov. Mandat študentskega sveta traja eno študijsko leto, od dne izvolitve do dne izvolitve novega študentskega sveta. Razmerja Študentskega sveta do organov fakultete so urejena z zakonom , ki ureja visoko šolstvo, aktom o ustanovitvi SFU Ljubljana in Statutom SFU Ljubljana. Študentski svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika. Podpredsednika, tajnika in blagajnika izmed sebe izvolijo člani študentskega sveta na svoji prvi seji.

Seje študentskega sveta sklicuje in vodi predsednik študentskega sveta. Študentski svet je sklepčen, če je na njem prisotna večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči glas predsednika.

O sejah študentskega sveta se vodi zapisnik. Zapisnik obsega podatke o kraju in času seje, udeležbi  na  seji  in  glavne  podatke  o  delu  na  seji,  zlasti  o  predlogih,  o  katerih  se  je razpravljalo, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisnik piše tajnik študentskega sveta. Pripombe na zapisnik se obravnavajo na naslednji seji študentskega sveta. Sprejeti zapisnik podpiše predsednik študentskega sveta. Sprejeti zapisnik se objavi na internem delu spletne strani SFU Ljubljana.